ครม.เตรียมพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำ 12 ธันวาคม นี้

นายชัย วัชรงค์

พิพัฒน์ รมว.แรงงาน เตรียมชง ปรับค่าแรงขั้นต่ำ เข้า ครม. 12 ธันวาคมนี้ ขณะที่ ครม.รับทราบการกำหนดอัตรา ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ’สูงสุดวันละ 825 บาท

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ขอให้กระทรวงแรงงาน นำเรื่องแรงงานขั้นต่ำเข้ามาให้ ครม.พิจารณา ใน 2 สัปดาห์หลังจากนี้

ด้านนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แจ้งที่ประชุมถึงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ

โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน จะมีการสรุปการนำเสนอข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ำของทั้ง 77 จังหวัด จากนั้นวันที่ 30 พฤศจิกายน จะหารือภายในกระทรวงแรงงาน และในวันที่ 8 ธันวาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (กรรมการไตรภาคี) เพื่อพิจารณาสรุปค่าจ้าง จากนั้นวันที่ 12 ธันวาคมนี้ นายพิพัฒน์จะสามารถนำเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ เข้าที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

นายคารม กล่าวว่า ครม.ยัง รับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป

โดยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 54 สาขาอาชีพ โดยพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างจากลักษณะการทำงาน การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง

รวมทั้งสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละสาขาอาชีพและจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเสนอคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แล้ว ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 (ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สรุปได้ ดังนี้

1.เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา เช่น สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ฯลฯ ก่อนยกตัวอย่าง ช่างเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งจะมีค่าจ้างต่อวันอยู่ที่ 825 บาท ถือว่าสูงมาก และ เห็นชอบวันที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับคือ เก้าสิบวันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2 เห็นชอบวันที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับคือ 90 วันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ 3 เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9-12)

โดยให้รวบรวมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) เพียงฉบับเดียว (รวม 129 สาขา) เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถือปฏิบัติต่อไป