ครม.เห็นชอบปรับวันพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ 2567

คารม พลพรกลาง
คารม พลพรกลาง

ครม.ไฟเขียวปรับวันพิจารณางบประมาณ 2567 บังคับใช้เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติรับทราบการปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณรายงานว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567

จึงมีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ปรับกำหนดวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

1.สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2-3 เดิมกำหนดวันที่ 3-4 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 20-21 มีนาคม 2567

2.วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 เดิมกำหนดวันที่ 9-10 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 25-26 มีนาคม 2567

3.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบฯ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป เดิมกำหนดวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 3 เมษายน 2567

ยังกล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณและเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะการลงทุนของภาครัฐเป็นอีกมาตรการสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้ ต้องโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบด้วย