ครม.มีมติอนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา “ชิมช้อปใช้” เฟส 2-3

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562) หรือมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 นั้น เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องจากการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทั้งนี้กระทรวงการคลังประมาณการสูญเสียรายได้ ว่า เงินชดเชยเพิ่มเติมที่ได้รับจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ที่ขยายออกไป และเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ได้รับจากมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ไม่อยู่ในประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ จึงไม่สูญเสียรายได้ภาษี แต่อย่างไรก็ดี หากมิได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากมาตรการดังกล่าว จะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินสนับสนุนและเงินชดเชยได้ประมาณ 7,600 ล้านบาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะทำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร

นอกจากนี้ครม.ยังมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ) โดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยการเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีแรกให้เริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ออกใบรับรองการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Advertisement