ประยุทธ์ ลดค่าเทอม ช่วยค่าใช้จ่ายเรียนออนไลน์ ชง ครม.สัปดาห์หน้า 

ประยุทธ์ โพสต์ คลอดมาตรการช่วยค่าเทอม ลดภาระครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ชง ครม.สัปดาห์หน้า 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” ระบุว่า วันนี้ผมได้ประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนในการช่วยลดภาระ/ค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ปกครอง ครู และนักเรียน/นักศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสยากจนและกลุ่มผู้พิการ โดยมีแนวทางในด้านต่าง ๆ เช่น

1. มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียน

2. ขอความร่วมมือให้ลด หรือชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษา เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์

4. ช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน

ที่ประชุมได้มอบหมายให้ อว. และ ศธ. จัดทำรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการในมาตรการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้าครับ

อว.สั่งสถานศึกษารัฐ-เอกชน ลดค่าเทอม

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อหารือการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับหลักการมาตรการตามที่ อว. เสนอ คือ

1.สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่

  • ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50
  • ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลดร้อยละ 30
  • ขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบร้อยละ 40

2.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000บาท และให้ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมและสนับสนุนมาตรการอื่น ๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระหรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษายืมเพื่อใช้ในศึกษาออนไลน์ ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษา จัดสวัสดิการพิเศษกรณีนักศึกษาป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นต้น

รมว.อว.กล่าวต่อว่า มาตรการนี้จะเริ่มใช้ทันทีในภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจะมีนิสิต นักศึกษาที่ได้รับประโยชน์เป็นจำนวนถึง 1,750,109 คน

ให้ 1 สัปดาห์ สถาบันการศึกษาออกแบบค่าเทอม

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล เลขา รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า นโยบายลดค่าเทอมเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษาให้ส่งข้อมูลอัตราค่าเทอมทุกหลักสูตร และให้กรอบเวลา 1 สัปดาห์ให้ทุกสถาบันการศึกษาออกแบบค่าเทอมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็น “กรณีพิเศษ”

อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญหลายปัญหา 1) อัตราการเกิดใหม่ของประชากรลดลง ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงด้วย  2) การเรียนผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากการระบาดของโควิด ต้องลดค่าเทอมลง ทั้งที่สถานศึกษาต้องลงทุนพัฒนาการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทำให้มีภาระค่าใช้จ่าย

“ผมมองว่าในส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐดำเนินการได้ทันที แต่มหาวิทยาลัยระดับกลางถึงระดับเล็กค่อนข้างแย่ การจะหว่านเงินช่วยเหลือไปเลยก็อาจแก้ไขไม่ถูกจุด จึงต้องพิจารณาในรายละเอียดช่วยเหลือทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย”

จุฬารายได้หด 800 ล้าน พร้อมลดค่าเทอม

ดร.บัญฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ประชุมหารือร่วมกับ 4 กลุ่ม ทปอ.คือ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน เบื้องต้นทุกสถาบันพร้อมปฎิบัติตามนโยบายรัฐ แต่ขอให้รัฐสนับสนุนด้วย

อย่างจุฬาฯ จะมีรายได้จากส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าที่ดิน แต่เนื่องจากคู่ค้าได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงได้ปรับลดค่าเช่าตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบันรายได้หายไปกว่า 800 ล้านบาท การหารือกันก่อนหน้านี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะปรับลดค่าเทอมให้นักศึกษาไม่เกิน 10% และมหาวิทยาลัยหลายแห่งจะแจกทุนการศึกษา หรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

มธ.ลดค่าเทอม-ค่าธรรมเนียม

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิดส่งผลต่อนักศึกษา มธ.จึงเตรียมวางแนวทางการช่วยเหลือ อาจลดค่าใช้จ่ายให้ 2 ส่วน คือ การลดค่าเทอมโดยตรง และลดค่าธรรมเนียม  เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยี และค่าธรรมเนียมเล่นกีฬา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในส่วนของรัฐบาลควรสนับสนุุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน


“ปัจจุบันค่าเทอมของ มธ.น่าจะถูกที่สุดอยู่แล้วเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายในปัจจุบันมีหลายเรื่งองต้องรับภาระ เพื่อรักษาคุณภาพหลักสูตร การสร้างนวัตกรรม นอกเหนือจากนี้ยังมีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าและองค์กรเอกชนอีกจำนวนมาก”

สจล.ทุ่มแจกทุนหมื่นคน

ด้าน ศจ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า สถาบันได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการ” แจกทุน” การศึกษามากกว่า 10,000 ราย อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ที่ต้องแจกทุนการศึกษาจำนวนมากเพราะก่อนหน้านี้ลดค่าเทอมไปแล้ว แต่ยอดสมัครเรียนไม่ได้กระเตื้องขึ้น  อีกทั้งครอบครัวของนักศึกษาบางส่วนผู้ปกครองตกงาน ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม หากรัฐมีนโยบายสนับสนุนถือเป็นทิศทางที่ดี เนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยต้องลงทุนเพิ่มเติม เพื่อนนำพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดงาน

ประเมินสภาพคล่องของ สจล.ขณะนี้มีศักยภาพที่จะช่วยลดค่าเทอมของนักศึกษาได้ รายได้ของ สจล.ในปัจจุบัน 20% มาจากค่าเทอม ที่เหลือมาจากผลงานด้านการวิจัย รวมถึงความร่วมมือในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน  แต่ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถาบัน

ม.วลัยลักษณ์เปิดกู้เรียนดอกเบี้ย 0%

ขณะที่ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มลว.) ระบุว่า นอกเหนือจากการลดค่าเทอมบรรเทาผลกระทบจากโควิดแล้วกว่า 18 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ได้จัดโครงการให้ทุนเรียนฟรีตามปกติ รวมถึงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบ “ไม่คิดดอกเบี้ย” รวมกว่า 14 ล้านบาท ทันทีที่รัฐบาลประกาศให้สถาบันการศึกษาลดค่าเทอมเป็นกรณีพิเศษ มลว.ก็พร้อมสนองนโยบาย แต่รัฐอาจต้องสนับสนุนเรื่องงบประมาณให้ทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเติบโตอย่างยั่งยืน แม้จะอยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิด

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ประกาศผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยว่า ขอ “เลื่อน”การลงทะเบียนเรียนออกไปก่อน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าห้องปฎิบัติการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นี้

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ