พระบรมราชโองการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลในพระองค์ ฉบับใหม่ 

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ ฉบับใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ” มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ สํานักพระราชวังมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สํานักงานผู้บังคับบัญชาสํานักพระราชวัง

(๒) กรมบังคับการสํานักพระราชวัง

(๓) กรมมหาดเล็ก ๙๐๔

Advertisement

(๔) กรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(๕) กรมสนับสนุน

(๖) กรมราชเลขานุการในพระองค์

(๗) กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

(๘) กรมกิจการพิเศษ

(๙) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศสํานักพระราชวัง

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๙ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สํานักงานผู้บังคับบัญชา

(๒) สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์

(๓) สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

(๔) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

(๕) กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์

(๖) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุผลที่มีการตราพระราชกฤษฏีกา จัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ มีการระบุว่า เพื่อให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมส่วนราชการของสํานักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสํานักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้