ปตท.สผ.รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นปีที่ 5

ปตท.สผ.รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นปีที่ 5

ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นต่อเนื่องปีที่ 5

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และทรัพยากรบุคคล เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทรัฐวิสาหกิจ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์      คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้เป็นพื้นฐานของการดำเนินงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เคารพในความแตกต่าง มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปลูกฝังความรับผิดชอบร่วมด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร รวมถึง มีการบริหารจัดการต่อข้อร้องเรียนสำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม