IRC รับรางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star

คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ “IRC” นำบริษัทคว้ารางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

โดย IRC ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment : THSI หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล