ประกันสังคมแจงสิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะในระบบประกันสังคม 5 รายการ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะแก่ผู้ประกันตนว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ 5 รายการ ประกอบด้วย การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ, ปอด, ตับ, ตับอ่อน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด, หัวใจและไต, ตับและไต, ตับอ่อนและไต ซึ่งโรคดังกล่าวไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ จึงต้องได้รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ

ทั้งนี้ การให้สิทธิการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหากผู้ประกันตนมีคุณสมบัติตามข้อบ่งชี้และตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และในการเข้ารับการใช้สิทธินั้นผู้ประกันตนต้องยื่นขอ เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสิทธิก่อนเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลในความตกลงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราบริการทางการแพทย์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาทั้งผู้บริจาคอวัยวะ และผู้รับบริจาค ได้รับสิทธิครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าเตรียมการผ่าตัดผู้บริจาคที่สมองตาย ผู้บริจาคที่มีชีวิต และผู้รับบริจาค
2. ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการผ่าตัดของผู้รับบริจาค กรณีมีภาวะแทรกซ้อน และกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน
3. ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจระดับยากดภูมิคุ้มกัน ยากดภูมิคุ้มกัน (ตลอดชีวิต)

และเพื่อเป็นการรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์เจ้าของไข้และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 2 ปี ภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว ผู้ประกันตนจะได้รับการโอนสิทธิรักษาพยาบาลมายังโรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัดดังกล่าว

สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะกับสำนักงานประกันสังคม มี 5 แห่ง โดยสถานพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะทั้ง 5 รายการ คือ หัวใจ, ปอด, ตับ, ตับอ่อน และปลูกถ่ายมากกว่า 1 อวัยวะพร้อมกัน คือหัวใจและปอด, หัวใจและไต, ตับและไต, ตับอ่อนและไต และอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายตับอย่างเดียว

Advertisment

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมให้การดูแลผู้ประกันตนที่มาขอยื่นรับสิทธิการปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว จำนวน 85 ราย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนที่ต้องการเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะตามสิทธิของผู้ประกันตน ดังนั้นหากผู้ประกันตนท่านใดมีความประสงค์ขอรับการรักษา ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์ 02 956 2508 , 02 956 2518 หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th