บุกตรวจจ้างงานประมงกลางทะเล แก้ไขการค้ามนุษย์ ยกระดับสู่ Tier 1

กระทรวงแรงงานส่งทีมร่วมตรวจเรือประมงกลางทะเล ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ยกระดับจาก Tier 2 watch-list เป็น Tier 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงแรงงานส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมตรวจบูรณาการเรือประมงกลางทะเล ดูแลสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมง กิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับการจัดลำดับสถานการณ์การแก้ไขการค้ามนุษย์ในประเทศจาก Tier 2 watch-list เป็น Tier 1 ตามนโยบายของรัฐบาล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมตรวจบูรณาการเรือประมงกลางทะเลร่วมกับทาง จ.ชลบุรี ทีมสหวิชาชีพ และหน่วยราชการอื่นใน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับการจัดลำดับสถานการณ์การแก้ไขการค้ามนุษย์ในประเทศจาก Tier 2 watch-list เป็น Tier 1 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้รับรายงานว่า นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำทีมตรวจบูรณาการเรือประมงกลางทะเลประกอบด้วย นายสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

เจ้าท่าภูมิภาคพัทยา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา ทีมสหวิชาชีพ และส่วนราชการอื่นจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมง กิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดชลบุรี ซึ่งจุดประสงค์การตรวจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และควบคุมดูแลการทำการประมงแบบผิดกฎหมาย

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจบูรณาการเรือประมงกลางทะเลในวันนี้ มีการตรวจเรือทั้งสิ้น 4 ลำ เป็นเรือประมงประเภทเรืออวนลอย 2 ลำ เป็นเรือประมงประเภทเรืออวนลากคู่ (เรือปลา) 2 ลำ

“ลูกจ้างในเรือประมงจำนวนรวม 23 คน เป็นลูกเรือชาวไทย 6 คน กัมพูชา 7 คน เมียนมา 9 คน และลาว 1 คน จากการตรวจสอบพบเรือประมง 1 ลำ ปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการไม่จัดทำสัญญาจ้างงาน ไม่จัดทำเวลาพัก ไม่นำลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงาน และไม่มีหลักฐานการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้เชิญนายจ้างมาพบในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนเรือลำอื่นไม่พบการกระทำผิดกฎหมายการใช้แรงงานบังคับและไม่พบการค้ามนุษย์”