ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินทดแทนว่างงานได้ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไขที่นี่ !

ชดเชย ประกันสังคม

ลูกจ้างมาตรา 33 ควรรู้ การรับเงินทดแทนหลังว่างงานจากประกันสังคม สามารถรับได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขการเกิดสิทธิได้ที่นี่

วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอน/เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

  • ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน
  • กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน
  • กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาทและสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน

  • สำหรับคนไทยเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

1. ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (digtal ID) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

2. ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในการขึ้นทะเบียนว่างงาน

3. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบและแนบไฟล์บัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีในระบบ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ กับสำนักงานประกันสังคมอีก

4. ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองที่จะยื่นในระบบ

5. รายงานตัวตามกำหนด

  • สำหรับต่างชาติ/ต่างด้าวไม่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้

1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

2. หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) (ถ้ามี)

3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

4. กรณีว่างงานจากสาเหตุสุดวิสัยแนบหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย

5. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล

6. สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

7. หากเอกสารสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

9. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

10. รายงานตัวตามกำหนดนัด ณ สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่สะดวก

***หมายเหตุ ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุ ไล่ออก/ ปลดออก/ ให้ออกเนื่องจากกระทำความผิด/ ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน 7 วันทำงานติดต่อกัน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน