กยท.เสนอจำกัดส่งออกยาง

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา ในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council-ITRC) ครั้งที่ 28 ร่วมกับประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอทั้ง 2 ประเด็น คือ จะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศให้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนนี้

สำหรับประเทศไทย ได้เสนอให้มีการนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาราคายางผันผวนในระยะสั้น ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะทำงานศึกษารายละเอียดด้านจำนวน ระยะเวลา สัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ เห็นชอบและสั่งการต่อไป ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

อนึ่ง ในปี 2559 ที่ผ่านมา 3 ประเทศได้มีความตกลงในการลดการส่งออกยางพาราจำนวน 615,000 ตัน ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2559 โดยแบ่งตามปริมาณสัดส่วนการผลิตใน 3 ปีล่าสุด โดยไทยลดส่งออก 324,005 ตัน อินโดนีเซีย 238,736 ตัน และมาเลเซีย 52,259 ตัน เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ