ตรีนุช ปล่อยคาราวานอาชีวะจิตอาสาฯ ให้บริการเทศกาลปีใหม่

ตรีนุช เทียนทอง
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานปล่อยคาราวาน “อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565”

“ตรีนุช” ปล่อยคาราวานอาชีวะจิตอาสา บริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565 พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด 77 จังหวัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ( Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) หรือ ศูนย์ CEC และเป็นประธานปล่อยคาราวาน “อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565”

เพื่อให้บริการในการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมยานพาหนะของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ออกเดินทาง ท่องเที่ยว และเดินกลับไปยังภูมิลำเนาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 7 วัน

ทั้งนี้ นางสาวตรีนุชได้กล่าวถึงการเปิดศูนย์ CEC ว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมพร้อมกำลังคน โดยพัฒนาให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมรวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและศักยภาพของพื้นที่

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด” ขึ้นที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ใน ศธ.ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งผนึกกำลังกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

ตรีนุช เทียนทอง
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ( Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) หรือ ศูนย์ CEC

ด้าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์อาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา การฝึกอาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นการ Up Skill Re Skill และ New Skill ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ กำลังแรงงาน ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส พลาดและขาดโอกาส ให้มีทักษะฝีมือและสมรรถนะอาชีพ

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (INNOPRENUER) ภายใต้สังคมยุคดิจิทัล มีความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ การออม และการลงทุน จนนำไปสู่การประกอบอาชีพอิสระหรือดำเนินการธุรกิจ SMEs อย่างมีคุณภาพต่อไป


“การจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้ศูนย์ CEC ปีงบประมาณ 2564 และการแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นหุ้นส่วนสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ ในปีงบฯ 2565 ที่มีจุดเน้นในด้านการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ หรือศูนย์ Start Up ภายใต้ศูนย์ CEC รวมทั้งผลการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของ สอศ. และส่งความสุขเนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2565 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น Re-Skill, Up-Skill และ New Skill ฟรี แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 77 หลักสูตร โดยมีเป้าหมาย 38,500 คน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565” ดร.สุเทพกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ