ซันโทรี่ผนึกสภากาชาด แบรนด์…พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต

ซันโทรี่

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2566” (BRAND’S Young Blood 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ภายใต้แนวคิด “Give Blood Give Lives” ด้วยการเชิญชวนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเป็น “ผู้ให้” ด้วยการเริ่มต้นบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิต และรณรงค์กระตุ้นให้ผู้ที่เคยบริจาคแล้วหันมาบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน

รวมถึงจัดการประกวดแต่งเพลงสั้น และประกวดร้อง เต้น และลิปซิงก์ “TikTok Challenge” ชิงโล่พระราชทาน ทุนการศึกษา และรางวัลต่าง ๆ พร้อมจัดกิจกรรมโรดโชว์ และออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการ จำนวน 90,000 ยูนิตทั่วประเทศ

“รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ” ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภารกิจหลักในปี 2566 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มุ่งมั่นจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพสูงสุด โดยตั้งเป้าในการจัดหาโลหิตให้ได้ปีละประมาณ 2,500,000 ยูนิต เพื่อรองรับกับปริมาณการเบิกใช้โลหิตที่เพิ่มขึ้น 8-10% ทุกปี

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าการบริจาคโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ และมีบางช่วงเวลาที่โลหิตขาดแคลน เช่น ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการบริจาคโลหิตลดน้อยลงมาก

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่าย และภาคีร่วมในการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ชวนให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น และเพื่อจัดหาโลหิตคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละปี รวมถึงจำเป็นต้องมีโลหิตสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนอย่างน้อย 2-5 วัน

“ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพคือกลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตยาวนาน ซึ่งโครงการมุ่งหวังให้เยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญ และรับรู้ถึงการบริจาคโลหิตว่าเป็นเรื่องจำเป็น

และเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้แก่เยาวชนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพื่อนำมาเป็นโลหิตสำรองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน”

“มธุวลี สถิตยุทธการ” ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า กล่าวเสริมว่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินงานภายใต้ค่านิยม “Giving back to society” ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม

ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมไทย บริษัทจึงริเริ่มโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” (BRAND’S Young Blood) โดยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทั้งยังดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดำเนินโครงการในปี 2563-2564 เรารับโลหิตจากการบริจาคภายใต้กิจกรรมรณรงค์ของโครงการ รวมทั้งสิ้น 68,701 ยูนิต สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้ของบรรดานิสิต นักศึกษา และเยาวชน ที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ เรายังมีการจัดกิจกรรมการประกวด BRAN’S Young Blood Game Creator ในหัวข้อ BRAND’S Young Blood Hero การสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ เสนอแนวคิด พร้อมภาพ และเสียงประกอบสื่อสารการรณรงค์บริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึก และความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้” โดยทีมของน้อง ๆ เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ทีม I am alone จากมหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2566” (BRAND’S Young Blood 2023) ปีที่ 23 เตรียมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ พร้อมกับจัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อสร้างความรับรู้โครงการทั่วประเทศ เพื่อเดินหน้าสานต่อกิจกรรมให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาร่วมแสดงพลัง และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

หนึ่ง การประกวดแต่งเพลงสั้น ชวนบริจาคโลหิต ในหัวข้อ “Give Blood Give Lives” เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17-22 ปี ที่มีพรสวรรค์ ความรู้ ความสามารถด้านการแต่งเนื้อร้อง หรือทำนองเพลงแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางบทเพลงเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงการสร้างจิตสำนึก และความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้”

ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-31 มีนาคม 2566 โดยโครงการจะประกาศผลผู้ที่รับรางวัลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สอง การประกวดเต้น “TikTok Challenge” จากเพลงสั้น “Give Blood Give Lives” โดยให้นิสิต นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17-22 ปี แสดงความสามารถด้วยลีลา ท่าทาง และความคิดสร้างสรรค์ สไตล์ที่เป็นตัวเอง เพียงแค่ร้อง เต้น หรือลิปซิงก์เพลง Give Blood Give Lives ลงในแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเป็นสื่อชวนเชิญ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมบริจาคโลหิต

สำหรับผู้ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ e-Mail : [email protected] เริ่มโพสต์ผลงานใน TikTok ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2566 โดยโครงการจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

“ภูศิลป์ วารินรักษ์” ศิลปิน และนักร้องชื่อดังที่ร่วมรณรงค์โครงการในปีนี้ กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จึงอยากชวนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาร่วมกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

และสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถด้านงานเพลง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลง หรือการร้องและเต้น ผมก็อยากเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมส่งผลงานประกวดแต่งเพลงสั้น และประกวดร้อง เต้น หรือลิปซิงก์ใน “TikTok Challenge” เพราะนอกจากจะเป็นเวทีให้น้อง ๆ ฝึกความสามารถให้เก่งยิ่งขึ้นแล้ว

“ผลงานของเรายังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อน ๆ หันมาสนใจการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นคลังสำรองในยามฉุกเฉินได้อีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ผมอยากส่งมอบความห่วงใย และชวนน้อง ๆ ร่วมกันบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศครับ”

นับว่าน่าสนใจทีเดียว