การบินไทย รับสมัครพนักงานประจำ หลายตำแหน่ง เช็กรายละเอียดที่นี่

เปิดราคาตั๋วโปรการบินไทย
ภาพจากเฟซบุ๊ก Thai Airways

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานพนักงานประจำหลายตำแหน่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดดังนี้

AIRCRAFT MATERIAL ADMINISTRATOR 2

ตำแหน่ง AIRCRAFT MATERIAL ADMINISTRATOR 2 (ระดับ 5) พนักงานประจำ สังกัดกลุ่มงานข้อมูลพัสดุอากาศยาน ฝ่ายบริหารพัสดุอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ปิดรับเวลา 16.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนการจัดหาพัสดุอากาศยาน คำนวณปริมาณพัสดุอากาศให้เพียงพอ และสอดคล้องกับแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ฉุกเฉินอากาศยาน แก้ไขปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดความต้องการพัสดุอากาศยานเร่งด่วน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
 • มีความรู้ด้านพัสดุ และระบบ SAP หากมีจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 400 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดัน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

PLANNING ANALYST

พนักงานประจำ สังกัดกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ปิดรับเวลา 16.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงาน ติดตาม ค้นหา ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • การกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผ่านกรรมการผู้แทนของบริษัท
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้แทนของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำร่างแนวทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท การเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาธุรกิจและการลงทุนของบริษัทที่ก่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนทางการเงินกับบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งกำหนดกรอบแผนงานเป้าหมาย มาตรฐานการดำเนินงาน และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • การพิจารณาวิเคราะห์และกลั่นกรองการลงทุนและร่วมลงทุนของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจขนาดเล็ก (startup) โครงการขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานผู้บังคับบัญชาและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ติดตามและประเมินผลการลงทุนของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติ จัดทำรายงานข้อเท็จจริง สภาพปัญหา สถานการณ์ดำเนินงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บัญชีและการเงิน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ระบบปฏิบัติการ MS Windows, iOS, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานในรูปแบบ infographic
 • เข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ตอัพทั้ง Stage of startup รวมถึง Startup Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง คือตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ASSISTANT FLIGHT OPERATIONS

พนักงานประจำ สังกัดฝ่ายการบริการอำนวยการบินและเที่ยวบินพิเศษ จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ปิดรับเวลา 16.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติการบินและอำนวยการบิน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบินทั้งระบบให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับการบินต่าง ๆ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตาม Operations Manual หรือ Fight Dispatch Manual หรือข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อรองรับการถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกบริษัท
 • บันทึกและปรับปรุงระบบวางแผนการบินอัตโนมัติ (Thai Automatic Flight Planning Weather Analysis System) ตลอดจนระบบย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานด้านอำนวยการบิน รวมถึงทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับตารางการบินในปัจจุบันโดยคำนึงถึงการนำมาประยุกต์ใช้กับนักบิน เครื่องบินของบริษัทและสายการบินลูกค้า
 • วางแผน ตรวจสอบและจัดทำแผนการบินโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประหยัด คุณภาพสูงตามสภาพอากาศ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล ข่าวสารการบิน เอกสารการบิน ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินบุคคลสำคัญ (VVIP/VIP) เที่ยวบินพิเศษ กฎหมายการบินต่าง ๆ และติดตามความคืบหน้าของเที่ยวบินที่รับผิดชอบ
 • วางแผน ตรวจสอบและจัดทำแผนการปฏิบัติการบิน วิเคราะห์ตารางบิน เส้นทางบิน สนามบินสำรอง และข้อกำหนดทางการบินต่าง ๆ อันอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการและการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน ให้บริการด้านเอกสารการบินของเที่ยวบินบุคคลสำคัญ (VVIP/VIP) เที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบินเช่าเหมาลำของบริษัท และสายการบินลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบิน และสายการบินอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเอกสารและเส้นทางให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติการของ TOCC
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หรือสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสายการบิน
 • มีใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน (Flight Operations Officer License)

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

SUPERVISOR

พนักงานประจำ สังกัดฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ปิดรับเวลา 16.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบสภาพหีบห่อสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่ง ทำการตรวจนับจำนวน วัดขนาดสินค้า และออกใบรับชั่งสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารขอรับชั่งสินค้ากับ Booking และ Export Permit
 • จัดเตรียมอุปกรณ์วางสินค้า เพื่อเข้าชั่งและจัดระเบียบการชั่งที่หน้าลานรับชั่งสินค้า
 • จัดเตรียมพื้นที่จัดบรรทุกและ ULD รวมถึงทำการประสานเจ้าหน้าที่ขาออกเรื่อง Loading Detail
 • จัดทำเอกสารขึ้นเครื่อง (Mail Manifest/Check-List/CN/Loading Detail) และเอกสาร Transfer (TRM)
 • จัดทำเอกสาร DO และ Import Permit
 • จัดเตรียมการทำการ Transfer สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ระหว่างคลัง TG และ BFS รวมทั้งจัดทำเอกสารรับส่งเพื่อส่งมอบสินค้าและ ULD
 • แจ้งความเสียหาย (Damage Report) และ/หรือ กรณีที่ไม่พบสินค้าตามบัญชีเรือขาเข้า เพื่อทำการแจ้งหน่วยงานขาเข้า ขาออก Irregularity Report ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • เตรียมการ Inventory และรายงานบัญชีสินค้าตกค้าง สินค้าอายัด แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร และทำการจัดเก็บสินค้าตกค้าง สินค้าอายัด โดยการประสาน ส่งมอบ หรือทำลายสินค้าตามระเบียบกรมศุลกากร

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัครและต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศยานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นผลัด (shift work) ได้
 • คุณสมบัติอื่น ๆ
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

SUPERVISOR

พนักงานประจำ สังกัดกลุ่มงานบริหารอาคารและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ปิดรับเวลา 16.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับ พนักงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อ และทรัพย์สินของบริษัท ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ OPC
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • จบการศึกษาระดับปริญญตรีไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์งานดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี
 • หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีประสบการณ์งานดูแลรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 8 ปี
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ไม่เป็นบุคคลที่ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างต้องคดีอาญาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออัยการ หรือชั้นศาล ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกหรือรอลงอาญา สำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และทำงานเป็นผลัดตามที่บริษัทกำหนดได้
 • มีความสุภาพ อ่อนน้อม
 • มีความอดทน อดกลั้น สามารถปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกลูกค้าและผู้มาติดต่อได้
 • คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer โดยเฉพาะ Microsoft Office
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสนทนาได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านลิงค์ https://career.thaiairways.com/career/

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ [email protected]  หรือ โทร 025451416