พม. เล็งเพิ่มช่องทางและพัฒนาทักษะการทำงานของเด็กและเยาวชน ปี 2563

กระทรวงการพัฒนา

พม. จัดประชุมสมัชชาพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563 เพิ่มช่องทางและพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคต

วันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า พม.จัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มช่องทางและพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน : Smart Youth, Smart Work” เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนกลไกและกระบวนการทำงานพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

อีกทั้งร่วมกันเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาช่องทาง และเพิ่มทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชนที่จะสามารถตอบโจทย์ในระดับประเทศสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดข้อเสนอสำคัญที่นำไปสู่แนวทางการพัฒนาช่องทางและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีกรอบแนวคิดและทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)

Advertisement

นายปรเมธี กล่าวว่า “สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ” มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11(4) ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ

โดย กดยช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงอำนวยการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า การประชุมฯ ประจำปี 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การปาฐกถา หัวข้อ
“Smart Youth, Smart Work” เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และการเตรียมความพร้อมการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่แนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการด้านกำลังคนของประเทศในอนาคต

Advertisement

การเสวนา หัวข้อ “มุ่งสู่งานในอนาคตของเด็กและเยาวชน” เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการทำงานในอนาคตในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้ร่วมเสวนา การประชุมห้องย่อย ในประเด็นหลัก “การพัฒนาช่องทางและเพิ่มทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน” โดยแบ่งเป็นสายงานราชการ สายงานธุรกิจ อุตสาหกรรม การเกษตรสายงานออนไลน์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจส่วนตัว “Policy by Children & Youth”

นิทรรศการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ นิทรรศการกลาง ที่แสดงถึงสถานการณ์ แนวโน้มของการทำงานในอนาคต และทักษะการทำงานที่จำเป็นในอนาคต และนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ในหัวข้อ งานราชการไทยยุคใหม่ : ข้าราชการยุค “ไทยแลนด์ 4.0 กับแนวคิดการทำงานแบบ Work Smart ในศตวรรษที่ 21”

กรมส่งเสริมการเกษตร “Smart Farmer : เกษตรยุคใหม่” Hospitality work : งานสายสุขภาพแห่งอนาคต Start up : Start Up คืออะไร ทำไมถึงมาแรง งานด้าน Technology : อนาคตกับเทคโนโลยี พร้อมทั้งประเมิน สรุปผลการประชุม อภิปราย และลงมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

Advertisement

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ตระหนักถึงการพัฒนาช่องทางและทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน การเตรียมความพร้อมการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่แนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการด้านกำลังคนของประเทศในอนาคต เพื่อผลักดันให้มีข้อเสนอสำคัญที่นำไปสู่แนวทางการพัฒนาช่องทางและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน มีกรอบแนวคิดและทิศทางการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเสนอต่อ กดยช. ต่อไป