กกพ.สานต่อโครงการคนบันดาลไฟ หวังสร้างความเข้าใจ Energy Transition

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสานต่อโครงการคนบันดาลไฟ “ใครไม่ Change Climate Change” ขยายฐานความรู้ สร้างความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน (Energy Transition)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาดแก่กลุ่มเป้าหมาย ในปี 2566 นี้

โดยเน้นการเชื่อมโยงนโยบายพลังงาน 4D1E พลังงานหมุนเวียน อาทิ Biogas Biomass Solar Power Waste to Energy ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ อาทิ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ จะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

               

นอกจากนี้ยังสื่อสารถึงบทบาท ภารกิจของ กกพ. ที่มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมมือแก้ไขวิกฤตและลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ไปด้วยกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และ SME’s รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า โครงการในครั้วนี้เป็นการสานต่อจากที่สำนักงาน กกพ. เคยจัดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ เป็นต้น ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ จึงช่วยลดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมถึวเผยแพร่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ซึ่งภาครัฐก็มุ่งหวังว่า ให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มประชาชนจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้

ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็ตระหนักดีว่า เรื่องพลังงานอาจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับประชาชนทั่วไป จึงกำหนดให้มีการสื่อสารเรื่องพลังงานไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารรูปแบบ Multi-Way ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย

Advertisement

ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร “3E” ได้แก่  Easy คือ ความเข้าใจง่าย Edutainment คือการผสมผสานข้อมูลและความรู้ และ Extensive คือการปลุกจิตสำนึกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและแพร่หลายสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารเป้าหมายหลักตามบทบาท และภารกิจของสำนักงาน กกพ. เรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานดั้งเดิมไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามนโยบาย 4D1E

รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ESS และ EV ด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านรายการโทรทัศน์คนบันดาลไฟ The Reality ในรูปแบบ “เรียลิตี้” (Reality) ที่น่าติดตาม โดยได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่าง ๆ อาทิ นักการเมือง นักธุรกิจ SME’s นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ อินฟลูเอนเซอร์ เพื่อมารับภารกิจการเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาด โดยเผยแพร่ทุกวันเสาร์ ทาง Amarin TV ช่อง 34HD เวลา 14.20-14.50 น.

นอกจากนี้ สร้างการรับรู้ผ่านหนังโฆษณาขนาดสั้น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน จำนวน 4 เรื่อง 4 อารมณ์ ได้แก่ แนวคอมเมดี้ แนวดราม่าสะเทือนอารมณ์ แนวน่ารักใส ๆ และแนวสยองขวัญ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้าง และเตรียมพบการกลับมาอีกครั้งของ “กบจูเนียร์” กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น-ตอนปลาย) และอาชีวศึกษา (ปวช.) ในหัวข้อ “ใครไม่ Change Climate Change” เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าผ่านกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 700,000 บาท

Advertisement