STA ประมูลยางก้อนถ้วยลอตแรก 200 ตัน รับมือมาตรฐานอียูตรวจสอบย้อนกลับได้

STA ประมูลยางก้อนถ้วยลอตแรก 200 ตัน

STA เข้าประมูลยางก้อนถ้วยจากกลุ่มเกษตรกร ตำบลปอน จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชาวสวนยางผ่านการทำสัญญาซื้อขายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ยกระดับและสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยางพาราไทย พร้อมรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรป รวมถึงแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น “ศรีตรัง เพื่อนชาวสวน” เวอร์ชั่นใหม่เพื่อสร้างระบบนิเวศเชื่อมโยงผู้ค้าและชาวสวนยาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าประมูลยางก้อนถ้วยจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัท STA และองค์กรต่าง ๆ

               

อาทิ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย, นายศุภชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย และนายทศพร เคนมา ผู้จัดการเขตสรรหาวัตถุดิบ ฯลฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อรับมอบยางพาราตามสัญญาซื้อขายยางก้อนถ้วยระหว่างบริษัท และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสายเหนือ 3 จำนวน 200 ตัน

การเข้าประมูลยางก้อนถ้วยดังกล่าวเป็นการทำสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทและเกษตรกรอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา (Traceability) ได้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทย ให้พร้อมรองรับกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Deforestation-free Products Regulation หรือ EUDR)

“อุตสาหกรรมยางพาราไทยถือว่าเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพาราอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดจนให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางผลิตยางพาราที่มีคุณภาพดีผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ การดำเนินนโยบายจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกยางโดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ บริษัทผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังได้จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้การทำยางก้อนถ้วยคุณภาพแก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์และราคาที่ดี พร้อมทั้งแนะนำแอปพลิเคชั่น “ศรีตรัง เพื่อนชาวสวน” (Sri Trang Friends) ที่ปรับโฉมเวอร์ชั่นใหม่ให้ตอบสนองการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

โดยเกษตรชาวสวนยางสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นศรีตรัง เพื่อนชาวสวน เพื่อขายยางและรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะสนับสนุนชาวสวนยางให้เข้าถึงการซื้อขายยางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทมีความตั้งใจพัฒนา Sri Trang Ecosystem หรือระบบนิเวศที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทศรีตรัง เพื่อเชื่อมโยงผู้ค้าและเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านแอปพลิเคชั่น