“อมตะซิตี้ เบียนหัว” ฝ่าคู่แข่ง 500 บริษัทติด Top 10 รับรางวัลบริหารธุรกิจยั่งยืนในเวียดนาม

“อมตะซิตี้ เบียนหัว” ฝ่าคู่แข่ง 500 บริษัทติด Top 10 รับรางวัลบริหารธุรกิจยั่งยืนในเวียดนาม

“อมตะซิตี้ เบียนหัว” คว้ารางวัลบริหารธุรกิจยั่งยืน 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำในเวียดนาม จากเวที Sustainable Companies in Vietnam 2023 สอดรับกลยุทธ์ของกลุ่มอมตะแบบ “ALL WIN” ดึงเทคโนโลยี นวัตกรรมร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ ด้านการบริหารธุรกิจอย่างอย่างยืน (Sustainable Businesses in Vietnam in the Trade and Services Sector) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลของบริษัทที่มีการบริหารธุรกิจด้านการค้าและบริการอย่างยั่งยืน ในประเทศเวียดนาม

ซึ่งจัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) สภาธุรกิจยั่งยืนเวียดนาม (VBCSD) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาสวัสดิการสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคัญของบริษัท ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

“อมตะซิตี้ เบียนหัว” ฝ่าคู่แข่ง 500 บริษัทติด Top 10 รับรางวัลบริหารธุรกิจยั่งยืนในเวียดนาม
นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัลมีการประเมิน โดยใช้ระบบ CSI 2023 ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 130 ประการ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน หรือสังคมโดยรวม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างรากฐานที่แข็งแรง สามารถดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล

“สิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งธุรกิจที่มีการบริหารจัดการด้านการค้าและการบริการได้อย่างยั่งยืนของประเทศเวียดนาม ประจำปี 2023 จากกว่า 500 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ


ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักปรัชญา “ALL WIN” ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”