เกษตรชูนโยบายจัดการน้ำ งบกรมชลปี”64 พุ่ง 7 หมื่นล้าน

เกษตรกร
Photo by STR / AFP

ส่องงบฯกระทรวงเกษตรฯปี”64 บริหารจัดการน้ำ บำรุงรักษางานชลประทาน ครองแชมป์มากสุด 78,521 ล้านบาท พร้อมปรับ agenda แผนทำงานให้สอดคล้องเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวม 5 ด้าน เพิ่มการเชื่อมโยงดิจิทัลโผล่แผนพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงได้รับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น 113,980.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,867.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,210.41ล้านบาท 2.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นฐานในภารกิจตามกฎหมายของกระทรวง/หน่วยงาน (function) 33,235.08 ล้านบาท 3.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (agenda) 46,854.25 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ยังอยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ 4.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (area) เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8,680.96 ล้านบาท

โดยหากเทียบปี 2563 อยู่ที่ 109,113 ล้านบาท จำแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,536 ล้านบาท 2.กลุ่มรายจ่ายของกระทรวง/หน่วยงาน(function) 32,667 ล้านบาท 3.กลุ่มรายจ่ายบูรณาการ (agenda) 14 แผนงานวงเงินรวม 42,996 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงิน 41,033 ล้านบาทและ 4.กลุ่มรายจ่ายพื้นที่ (area) วงเงิน 7,914 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นว่าปรับเพิ่มทุกรายการ

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปีนี้ได้ปรับแผนให้สอดคล้องเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 31,867.60 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ส่งเสริมการพัฒนาเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาเกษตรชีวภาพ พัฒนาเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะและส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศเกษตร นอกจากนี้ยังมีแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บทอื่น ๆ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และพัฒนา SMEs

2.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ 3,207.25 ล้านบาท ได้แก่ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(smart farmer) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน และพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร

3.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงบประมาณ 78,521.44 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำและเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำทางผันน้ำพื้นที่รับน้ำนอง วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ บำรุงรักษางานชลประทานเพื่อส่งน้ำ ระบายน้ำ

4.ด้านการสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐงบประมาณ 43.78 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรผ่านศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NationalAgricultural Big Data Center : NABC)

5.ด้านความมั่นคงงบประมาณ 340.63 ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ปีนี้มีการปรับบูรณาการ agenda เพิ่ม 11% จากปี 2563 ปรับสเกลจาก 14 แผนงาน เหลือรวม 8 แผนงาน คือแผนขับเคลื่อนชายแดนใต้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาเอสเอ็มอีสู่สากล สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้านดิจิทัล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และมุ่งเน้นบริหารจัดการน้ำ ซึ่งงบประมาณเบื้องต้นดังกล่าวได้บรรจุในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ