ไฟเขียว พ.ร.ฎ. กำหนด 8 ประเภทธุรกิจสหรัฐ รายงานข้อมูลบัญชี ป้องกันเลี่ยงภาษี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ ขนาด การให้บริการ หรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. …. (รายงานข้อมูลบัญชีสหรัฐในสถาบันการเงินไทย ตามที่กำหนดในข้อตกลง ฝั่งสหรัฐก็มีต้องรายงานเช่นเดียวกัน) ตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีข้อตกลงความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านภาษีอากรผ่านระบบปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ จะได้ไม่มีการเก็บภาษีซ้ำซ้อนและป้องกันการเลี่ยงภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

นอกจากนี้ยังเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับทางกฎหมาย ได้มีการออกพระราชบัญญัติการปฏิบัติตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้สถาบันการเงินของไทยสามารถปฏิบัติตามความตกลงฯ ได้อย่างถูกต้อง

สาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ดังนี้ 1.สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3.สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 4.ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

5.ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6.ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 7.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และ 8.บุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์รับฝากเงินหรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน

ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่รายงานตามความตกลงฯ หรือไม่มีหน้าที่รายงานหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามประเภทลักษณะขนาดหรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายความตกลง 2 หรือตามระเบียบข้อบังคับกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ