เปิดรายชื่อ 8 นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น-ดาวรุ่ง ประจำปี 2566

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง_2

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประกาศชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น-ดาวรุ่งปี 2566 ข้าราชการระดับสูง-นักวิชาการ เข้ารับรางวัล สะท้อนผลิตผลการศึกษาเพื่อการพัฒนาให้ชาติ พร้อมประกาศตั้ง “ดร.ชยธรรม์ พรหมศร” ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นนายกสมาคมคนใหม่ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นประจำปี 2566 จำนวน 5 ราย และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย หนุนสร้างผู้นำที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ผู้สะท้อนความโดดเด่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งการจัดประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2566 คัดเลือกนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลคนใหม่คือ ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ต่อจาก ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย กล่าวว่า สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในการนำพลังความรู้มาผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูนักเรียนทุนรัฐบาลไทยผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี

และในปีนี้ สนร.ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Thai Teen Tech” ตอกย้ำความสำคัญของคนและเทคโนโลยีที่เป็นกลไกสำคัญที่สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม พร้อมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก

มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 5 สาขา ได้แก่

1.สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต กระทรวงการต่างประเทศ

2.สาขาบริหารราชการแผ่นดิน คือ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี

3.สาขาพัฒนาสังคม คือ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4.สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากรศาสตราจารย์ประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.สาขาการบริหารการปกครองท้องถิ่น คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังได้ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยอีก 3 สาขา ได้แก่

1.สาขาการพาณิชย์ คือ ดร.กรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

2.สาขาจิตเวชศาสตร์ คือ ดร.นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

3.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

“สนร.ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติประจำปีนี้ เป็นสิ่งสะท้อนว่าทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่ และได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำหน้าที่นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยสองสมัย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 และได้สืบทอดเจตนารมณ์การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ในการนำพลังความรู้ผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะทุนรัฐบาลไทยมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทย จึงเป็นภารกิจของนักเรียนทุกคนที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า เพราะทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ” ดร.สุชัชวีร์กล่าว


พร้อมกันนี้ ภายในงานประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2566 ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยคนใหม่ โดยที่ประชุมได้มีฉันทามติเลือก คือ ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยคนใหม่