ม.รังสิต จับมือ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สร้างวิศวกรชีวการแพทย์

ม.รังสิต จับมือ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา พร้อมให้ทุน 50% เรียนต่อ ป.ตรี. วิศวกรรมศาสตร

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ มุ่งพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับชั้น

“รศ.นันทชัย ทองแป้น” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การสอน งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งกิจกรรมในการพัฒนาด้านอื่น ๆ

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับชั้นในสาขางานต่าง ๆ เช่น สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สาขางานอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขางานอื่นทีมีแนวโน้มและเป็นความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ


“นอกจากนั้นยังจะพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในระดับปริญญาตรี ในลักษณะการสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี 50% ของค่าหน่วยกิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงการจัดหาสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ โดยทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดต่อสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ ทั้งในกรุงเทพและในส่วนภูมิภาค”

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ในด้านการอบรมความรู้ ทักษะประสบการณ์ให้แก่ครูและอาจารย์ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นรายกรณี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ