สช. สั่งโรงเรียนเอกชน คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์
PHOTO : PIXABAY

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งโรงเรียนเอกชน-นานาชาติ คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ผู้ปกครอง กรณีเรียนผ่านออนไลน์ ไม่ได้นำเงินไปใช้

วันที่ 20 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง

ประกาศดังกล่าวมีใจความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากกว่า โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติได้บังคับให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ต้องเรียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ซึ่งไม่เหมาะกับนักเรียน

อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาระและความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น จึงมีการเรียกร้องให้คืนค่าธรรมเนียนมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศดังกล่าวของ กระทรวงศึกษาธิการ มิได้บังคับให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะ ผ่านออนไลน์เท่านั้น หากแต่โรงเรียนยังสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้ตามบริบทและความเหมาะสม กับนักเรียนโดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรืออาจใช้หลายวิธีร่วมกันก็ได้

และหากโรงเรียนใดมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถจัด การเรียนการสอนด้วยวิธีใด ๆ ได้เลย ก็ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชยเมื่อสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติมีความเหมาะสม กับนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระและความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง ในกรณีผู้ปกครองร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ให้โรงเรียนพิจารณา ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายการใดที่โรงเรียนจัดเก็บจากผู้ปกครองและไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเนื่องจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ควรพิจารณาคืนตามสัดส่วนที่เป็นจริง ได้แก่

 • ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง
 • ค่ารถรับส่ง
 • ค่าเรียนดนตรี กีฬาและศิลปะ กรณีโรงเรียนไม่ได้การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์
 • ค่าทัศนศึกษา
 • ค่าอาหารเสริมนม กรณีโรงเรียนไม่ได้จัดซื้อและจัดส่งให้นักเรียนถึงบ้าน

2. รายการค่าธรรมเนียมอื่นรายการใดที่โรงเรียนจัดเก็บจากผู้ปกครอง หากมิได้ดําเนินการใด ควรพิจารณาคืนตามความเหมาะสม ได้แก่

 • ค่าเรียนคอมพิวเตอร์/ค่าอินเตอร์เน็ต/ค่าใช้บริการ ICT
 • ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศ
 • ค่าซักฟอก
 • ค่าเรียนว่ายน้ำ
 • ค่าเรียนเสริมวิชาการ
 • ค่ากิจกรรมค่ายเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ

ทั้งนี้ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์/ค่าอินเตอร์เน็ต/ค่าใช้บริการ ICT และ ค่าเรียนเสริมวิชาการ ให้หมายความรวมถึงรายการค่าธรรมเนียมอื่นที่โรงเรียนจัดเก็บโดยใช้ ชื่อเรียกอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกันด้วย