ศธ.เตรียมจัดงานวันเด็กปี 2565 นำเด็กดีพบ “ประยุทธ์”

วันเด็ก

กระทรวงศึกษาธิการ แถลงความพร้อม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เตรียมนำเด็กดีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 และกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ พร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง”

พร้อมชวนเด็ก ๆ มาพบกับความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เป็นเด็กดีมีคุณภาพตามคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่าง ๆ ตามหน้าที่ของพลเมือง

จึงได้จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขและความประทับใจ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมถึงการเปิดบูธกิจกรรม จำนวน 8 บูธ พร้อมการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ลุ้นรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย

และจะได้พบกับกิจกรรมโชว์พิเศษ การแสดงจากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และมีความสำคัญของประเทศ โดยยึดแนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก

ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรมหลัก ซึ่งกำหนดจัดงาน ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 เป็นการนำตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคาราวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี จำนวน 250 คน และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงเวลา 08.30 – 09.30 น.

สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัล โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการ และข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้เด็กและเยาวชนดีเด่นได้ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ 17 หน่วยงานและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมจำนวน 550 คน

พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ, ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี, ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ, ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 227 คน และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ประเภททีม) จำนวน 97 คน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ

สำหรับกิจกรรมที่ 2 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จัดเฉพาะออนไซต์) พื้นที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” ตามคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ได้มีการเพิ่มช่องทางสำหรับเด็กๆ รับชมลุ้นรับของรางวัลไปพร้อมกัน โดยการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรมทาง Facebook Fanpage ศธ.360 องศา

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 จัดขึ้น ได้จัดงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีมาตรการ คือ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจ ATK สามารถตรวจวัดทันทีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการ ณ บริเวณหน้าจุดจัดงาน


จึงขอเชิญชวนเด็ก ๆ และเยาวชน ประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์ในงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และกิจกรรมอื่น ๆ ของแจกอีกมากมาย ฟรีตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-618 7781-4 หรือ 086-341 9978