JAS ตอบรับมติบอร์ด AIS เดินหน้าซื้อ TTTBB-JASIF

ais jas

JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบรับมติบอร์ด AIS เดินหน้าซื้อ TTTBB-JASIF คาดดีลขาย “หุ้น-หน่วยลงทุน” เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1 ปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือหลักทรัพย์ JAS รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัทได้ทำการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง ความคืบหน้าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่อง (1) ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) รวมจำนวน 7,529,234,885 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB ซึ่งถือโดยบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (ACU) (ACU เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

และ (2) ธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIP) จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ซึ่งถือโดยบริษัท รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอไอเอสถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคลที่ AWN กำหนด ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้น TTTBB และซื้อหน่วยลงทุน JASIF ต่อไป แม้ว่าเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวกับการขอยกเลิกสัญญาประกันรายได้ (Rental Assurance Agreement) และการขอแก้ไขสัญญาเช่าหลัก (Main Lease Agreement) จะไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ก็ตาม

โดยกลุ่มเอไอเอสจะดำเนินการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ก่อนจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566