หุ้นกู้ออกใหม่ขายเดือนธ.ค.ส่งท้ายปี 2565

เงินหุ้น

รวมรายชื่อบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้เดือน ธ.ค. ส่งท้ายปี 2565

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2565 ยังคงมีบริษัททยอยออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนต่อเนื่องและให้ดอกเบี้ยสูงถึง 7%  โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนธันวาคมล่าสุดมีทั้งหมด  8 บริษัท ดังนี้

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 06/12/565 – 08/12/2565 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนตามสิทธิการชำระคืนก่อนกำหนดสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่1/2561 ในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1,500 ล้านบาท
 2. เพื่อทดแทนกระแสเงินสดที่ใช้ไปในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1,338.9 ล้านบาท
 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี

โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดินว่างเปล่าจำนวน 3 แปลง พื้นที่รวม 24-0-21.9 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.แกลง จ.ระยอง มูลค่าประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดรวม 421.41ล้านบาท ประเมินโดยบริษัทไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.40:1

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19/12/2565 – 21/12/2565 สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ แบ่งออกได้ดังนี้

Advertisement

1.ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

2.ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 2 ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB-“
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB-“

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

 1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเดือนมีนาคม 2566
 2. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเดือนเมษายน 2566
 3. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมของของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ RLTH

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ1 ปี  9 เดือน ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยมีหลักประกัน คือ จำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการเดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ซึ่งมีราคาประเมินตามสภาพปัจจุบัน 3,155 ล้านบาท โดยมูลค่าจำนองไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได ้ ณ วันออกหุ้นกู้ (รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13/12/2565 – 15/12/2565  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 2. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท

บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด หรือ SUNT

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่โดยมีผู้ค้ำประกัน คือ  บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 06/12/2565 – 08/12/2565  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการซื้อวัตถุดิบเศษซากรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

โดยมีหลักประกันคือ

 1. ห้องชุดจำนวน 3 ห้อง พื้นที่รวม 1,956.39 ตรม. ตั้งอยู่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 2. ห้องชุดจำนวน 1 ห้อง พื้นที่รวม 33.89 ตรม. ตั้งอยู่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประเมินโดยบริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.40 : 1 เท่า

 • ชุดที่ 2 ไม่มีหลักประกัน อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 06/12/202565 – 08/12/2565  โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ KFS

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี   อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16/12/2565 – 16/12/2565 และ 19/12/2565 – 20/12/2565  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  อายุ 3 ปี   อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29/11/2565 – 30/11/2565 และ 01/12/2565  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย ไต้หวัน กัมพูชา และประเทศอื่นๆที่มีโอกาสเติบโตในธุรกิจ
 2. เพื่อใช้ชำระหนี้คืนหุ้นกู้ และ / หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 6 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20/12/2565 – 22/12/2565  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2022

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานธุรกิจการปล่อยสินเชื่อบริษัท