ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนลงทุน NUSA ระหว่างรอแจงปมซื้อหุ้น WEH เพิ่ม

ณุศาศิริ-วินด์ เอนเนอร์ยี่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนระมัดระวังลงทุนหุ้น NUSA หลังบริษัทแจ้งเข้าซื้อหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” เพิ่มกว่า 1.1 หมื่นล้าน เข้าข่าย Backdoor Listing ขณะที่บริษัทยังชี้แจงไม่ครบถ้วน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจ้งว่า ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการซื้อหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เพิ่มเติมเข้าข่ายเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ที่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ NUSA แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 อนุมัติซื้อหุ้น WEH รวม 11,748 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน NUSA ให้กับบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (TONE) ไม่เกิน 49.98% เป็นการตอบแทน ซึ่งมีขนาดของรายการ 99.90%

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ NUSA ชี้แจงและปรับปรุงข้อมูลการคำนวณขนาดรายการดังกล่าวที่ไม่เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยให้นับรวมขนาดรายการที่ NUSA ลงทุนหุ้น WEH เมื่อปี 2565 ด้วย

ต่อมาวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 NUSA ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะเร่งประสานกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนวันประชุมตามหน้าที่ของบริษัทมหาชนต่อไปโดยเร่งด่วน

เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท หากรวมการซื้อหุ้น WEH ในปี 2565 ซึ่งมีขนาดรายการ 49% จะทำให้มูลค่ารายการเกิน 100% ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ Backdoor Listing ซึ่ง NUSA มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

(1) ขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) โดยไม่ชักช้า หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

(2) ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า โดยหากมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทราบผลการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อ (1) บริษัทจะต้องระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยชัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา


ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงของ NUSA และบริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลของ NUSA ด้วยความระมัดระวัง