ออมสิน ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้แล้ว

ธนาคารออมสิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ทั้ง MLR, MOR และ MRR ตั้งแต่อัตรา 6.900 ถึง 6.995 ต่อปี เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการให้กู้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ลงนามโดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR : MINIMUM LENDING RATEMOR : MINMUM OVERDRAFT RATE และ MRR : MINIMUM RETAIL RATE) เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

               

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกอบความในข้อ 6 แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 707 ว่าด้วยการให้สินเชื่อ และมติคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ดังนี้

1. ดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นต่ำประเกทเงินกู้ที่มีระยะเวลา (MLR : MINIMUM LENDING RATE) อัตราร้อยละ 6.900 ต่อปี

2. ดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นต่ำประเกทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR : MINIMUM OVERDRAFT RATE) อัตราร้อยละ 6.745 ต่อปี

3. ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR : MINIMUM RETAIL RATE) อัตราร้อยละ 6.995 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป (ดูรายละเอียดในประกาศ)

ออมสิน ประกาศใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ