ธนารักษ์ฮึดอีกเฮือก เปิดประมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง เริ่มฟังความเห็น 31 ส.ค.นี้

กรมธนารักษ์
ภาพจากเว็บไซต์ กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง “มุกดาหาร-หนองคาย-ตาก” เริ่ม 31 ส.ค.นี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อนำความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเบื้องต้นที่ภาคเอกชนประสงค์จะให้ภาครัฐสนับสนุน และข้อเสนอแนะ ไปประกอบการพิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และการเปิดประมูลพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร หนองคาย และตาก ให้มีความเหมาะสม เกิดการจูงใจและมีการลงทุนพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ธนารักษ์ฮึดอีกเฮือก เปิดประมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง เริ่มฟังความเห็น 31 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 31 สิงหาคม 2566 จังหวัดหนองคาย วันที่ 1 กันยายน 2566 จังหวัดตาก วันที่ 8 กันยายน 2566 และส่วนกลาง ณ กรมธนารักษ์ วันที่ 18 กันยายน 2566

“รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เกิดการค้า การลงทุน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มการจ้างงานอันเป็นการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อให้การพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการลงทุนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่”

ธนารักษ์ฮึดอีกเฮือก เปิดประมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง เริ่มฟังความเห็น 31 ส.ค.นี้

โดยสามารถดูรายละเอียด เวลา สถานที่การประชุม รวมทั้งข้อมูลแปลงที่ดินราชพัสดุ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุใน QR Code


ธนารักษ์ฮึดอีกเฮือก เปิดประมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง เริ่มฟังความเห็น 31 ส.ค.นี้