หุ้นกู้ออกใหม่เดือน ก.ย. ดอกเบี้ยน่าสนใจ กลุ่ม ซี.พี.เสนอขายเพียบ

money

หุ้นกู้ออกใหม่เตรียมวางขายเดือน ก.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เข้าสู่เดือนกันยายนเดือนที่ 8 ของปีกันแล้ว ซึ่งยังคงเห็นว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่เดินหน้าระดมทุนกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แม้ในสภาวะที่ดอกเบี้ยสูงเช่นนี้การออกหุ้นกู้ยังมีความกังวล

โดย “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมจะวางขายในเดือน ก.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ยระหว่าง 3.04-7.25%  ขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเป็นข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ 28 ส.ค. 66

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.04% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี

ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 8 และ 11-12 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566-องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

Advertisment

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. ชำระคืนตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ที่ออกและเสนอขายแล้วภายใต้โครงการตราสารหนี้ 2. เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้เดิม

Advertisment

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (TMN)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ TMN23NA และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริหารสภาพคล่อง

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยมีหลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วน 100.00% ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัท ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ TAA239A มูลค่า 750.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) ผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 2014 จำกัด หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25-4.40% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70-4.90% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80-5.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.00-5.20% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียน

บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB ส่วนไม่มีการจัดอันดับหุ้นกู้

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. เพื่อเงินทุนหมุนเวียน 2. ชำระหนี้เดิม ได้แก่ MJD23OA MJD23NA และ MJD242A

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร  (NNEG)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชำระคืนเงินต้น ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 12 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566-องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)-หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เฟส 3 ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป  (JKN)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN239A) เท่านั้น

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) (DAOLS)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน ดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+(tha) ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ DAOLS239A

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์  (SJWD)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+(tha) ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้างและ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (WMA)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน 4 วัน ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยมีหลักประกัน ที่ดินเปล่าโครงการมายโอโซน-เขาใหญ่ เนื้อที่ 25,030 ตร.ว. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินเปล่าโครงการ ณุศาชีวานี-พัทยา เนื้อที่ 9,237 ตร.ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชุลบรี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการวิลล่าเมดิก้า เนื้อที่ 7,618 ตร.ว. อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ดินเปล่าโครงการคริสวิลลา เนื้อที่ 3.715.ตร.ว. อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มูลค่ารวม 601 ล้านบาท โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50 : 1 เท่า วงเงินประกันไม่เกิน 600 ล้านบาท

ผู้ค้ำประกัน บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) ตกลงผูกพันตนโดยที่จะค้ำประกันโดยจำนวนเงินสูงสุดที่ภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนไม่เกิน 460 ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (WMA230A) และเพื่อใช้เป็นเงินทุนขยายธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทย่อย

บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY)

ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน คือ สิทธิในบัญชีเงินฝากซึ่งจะได้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราส่วน 1 : 1 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้ทั้งหมดในวันออกหุ้นกู้และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักประกันธุรกิจไปใช้ชำระหนี้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์จดจำนองทดแทน ได้แก่

 1. ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง ซึ่งจดจำนองเป็นลำดับที่ 9
 2. ห้องชุดในโครงการอาคารชุด เดอะริชแอท สาทร-ตากสิน จำนวน 89 ห้อง มีมูลค่ารวมประมาณ 437.49 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ 1. ใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่ เพลซ 2022 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 และ 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน