ไทยประกันชีวิต ต่อสัญญา กบข. เสนอประกันพิเศษ ‘สมาชิกข้าราชการ’

วรางค์ ไชยวรรณ

ไทยประกันชีวิต ต่อสัญญา “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิก กบข. และครอบครัว ผ่านโครงการ “ประกันชีวิตเปี่ยมสุข” นำเสนอแบบประกันพิเศษครอบคลุมการดูแลการวางแผนด้านการเงิน พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การเป็น “ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน” หรือ Life Solutions Provider บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) สำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยไทยประกันชีวิตเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับความไว้วางใจจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ “ประกันชีวิตเปี่ยมสุข” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อมอบเป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างความพึงพอใจ ผ่านการนำเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการวางแผนทางด้านชีวิตและการเงิน เพื่อสร้างหลักประกันชีวิต

ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความกังวลเพิ่มขึ้นด้านรายได้และเงินออม ขณะเดียวกันเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ประกอบด้วย

แบบประกันเกษมปันผล 10/10 ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุก ๆ สิ้นปีจนถึงวันครบกำหนดสัญญา ครบสัญญารับเงินคืน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตรับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า โดยรับประกันภัยจนถึงอายุ 70 ปี

แบบประกันเกษมบำนาญ A1 (1) ชำระเบี้ยครั้งเดียว รับเงินคืน 13% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 85 ปี กรณีเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เท่ากับเบี้ยประกันภัยสัญญาประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้ว ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 55-64 ปี

แบบประกันเกษมเกษียณ รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15-50 ปี ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยเมื่อครบอายุ 60 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับเงินปันผลจำนวนหนึ่ง กรณีเสียชีวิตรับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะจ่ายในจำนวนเงินที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

แบบประกันเกษมสิน 3 รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน-70 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 90 ปี ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา จะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 1 หรือ 2 ดังนี้ 1. 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 2. เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด ไม่รวมเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม

กรณีเสียชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่างจำนวนเงินผลประโยชน์ เสียชีวิตภายในปีที่ 1-20 จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย และเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 21 เป็นต้นไป จ่าย 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยของวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมดไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

แบบประกันเกษมทรัพย์ 130 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ย 20 ปี รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบ 4 ปีของกรมธรรม์ ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดรับเงินคืน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินปันผลจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันครบกำหนดสัญญา กรณีเสียชีวิตจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะจ่ายจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

แบบประกันเกษมทวี (1) ชำระเบี้ย 7 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี รับเงินคืนระหว่างสัญญา 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-13 รับความคุ้มครองสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป

และแบบประกันเกษมบำนาญ 3 รับเงินบำนาญปีละ 13% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปีไปจนถึงอายุครบ 90 ปี รวมรับ 403% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี รับเงินเอาประกันภัย หรือเงินเงินคืน หรือเบี้ยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ไม่รวมเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า กรณีเสียชีวิตอายุ 60 ปีหรือมากกว่า แต่ยังรับเงินบำนาญไม่ถึง 15 ปี จะได้รับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ หรือเบี้ยที่ชำระแล้วทั้งหมด ไม่รวมเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

นอกจากนี้ ลูกค้าไทยประกันชีวิตยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ที่ดูแลสุขภาพครบรอบด้าน ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการอำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยหรือแฟกซ์เคลม ไทยประกันชีวิต International Claims Solutions บริการสินไหมในต่างประเทศสำหรับผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพตามเงื่อนไข


หรือบริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์พร้อมทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยประกันชีวิต ที่จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิก กบข. และผู้เอาประกันทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม