อลิอันซ์ฯ เคาะปันผล 1.67 บาท/หุ้น รวมปันผลปี’66 พันล้าน

อลิอันซ์ฯ

“อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล” เคาะปันผลอีกหุ้นละ 1.67 บาท รวมปันผลทั้งปี 2566 มูลค่า 1,000 ล้าน กำหนดจ่ายเงินปันผล 29 พ.ค. 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เม.ย. 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,774.77 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2566 ตามมติคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 15 ส.ค. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 350,340,237.90 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566

ดังนั้นในปี 2566 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัททั้งปี 2566 รวมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 2.57 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 1,000,416,012.67 บาท และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พ.ค. 2567 (Record Date) อย่างไรก็ตาม สิทธิการได้รับเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 พ.ค. 2567