กรมบัญชีกลางแจงไม่แบล็กลิสต์ STEC ชี้ไม่เข้าข่ายทำผิดพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณี บริษัท ชิโน-ทัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และ 2 ผู้บริหารระดับสูง ถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด กรณีสินบน 20 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าขนอม

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดบริษัท ชิโน-ทัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และ 2 ผู้บริหารระดับสูง กรณีสินบน 20 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าขนอมนั้น ว่าคดีที่เกิดขึ้นกระทบการเข้าร่วมประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระทบงานที่ดำเนินการปัจจุบันของ บ.ชิโน-ไท หรือไม่ และความผิดดังกล่าวขัดกับหลักข้อตกลงคุณธรรมและโครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (cost) และเข้าข่ายต้องขึ้นบัญชีดำ (blacklist) หรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวเป็นสัญญาการขอใช้พื้นที่ของทางราชการและเป็นสัญญาของเอกชน มิใช่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดำและไม่ได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยปัจจุบัน บมจ.ซิโน-ไทย ชนะการประมูลงานรัฐ มีจำนวนสัญญาที่บริษัทฯ ประมูลงานได้ทั้งหมด จานวน 17 โครงการ

ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขึ้นบัญชีดาหรือเข้าข่ายเป็นผู้ทิ้งงานกับหน่วยงานภาครัฐได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการถูกแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งการจะถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานได้นั้นต้องเข้าการกระทำอันมีลักษณะ ดังนี้ (1) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด (2) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น (3) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต (4) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง (5) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 (6) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เมื่อกรณีนี้มิใช่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะถูกขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติฯ แต่อย่างใด


อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2556 แต่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการข้อตกลงคุณธรรมและโครงการ cost เมื่อปี พ.ศ.2558 ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงไม่ได้เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ cost

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ