TMB เปลี่ยนชื่อย่อหุ้นเป็น TTB ใต้ร่มเงาธนาคาร “ทหารไทยธนชาต”

TMB เปลี่ยนชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็น TTB ใต้ร่มเงา “ธนาคารทหารไทยธนชาต” พร้อมประกาศออกหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้บริหาร-พนักงาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต (TMBThanachart Bank)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนภาพของแบรนด์ (Rebranding) ของธนาคารภายหลังการดำเนินการตามโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาตมายังธนาคาร

               

ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนจะเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก TMB เป็น TTB ต่อไป โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร และนายทะเบียนมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับต่าง ๆ ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร

พร้อมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคารเพื่อให้วัตถุประสงค์ของธนาคารครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจที่จะได้รับโอนจากธนาคารธนชาต และ/หรือการประกอบธุรกิจของธนาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวนไม่เกิน 454,937,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และ TBANK (โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program)

1.จำนวนรวมไม่เกิน 305 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท อายุโครงการ 3 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติโครงการ 2021 TMB Stock Retention Program

2.จำนวนไม่เกิน 149,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่