บัญชีกลางเกาะติดหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่าย เผย 2 เดือนแรกปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายลงทุนยังต่ำเป้า

กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายได้ 635,143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.90 พร้อมมอบหมายให้ข้าราชการกรมบัญชีกลางติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ และการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 คาดผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายในสิ้นไตรมาสแรก

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 ว่า เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้จำนวน 635,143 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,900,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.90 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.93 (เป้าหมายร้อยละ 20.97) โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน 583,794 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,240,219 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.06 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.21 (เป้าหมายร้อยละ 22.85) ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายได้ จำนวน 51,349 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 577,298 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.89 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.72 (เป้าหมายร้อยละ 14.61)

ญาณี แสงศรีจันทร์

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 43,406 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 299,105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.51 โดยก่อหนี้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 199,003 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.53

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้ข้าราชการของกรมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และการก่อหนี้ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้คล่องตัว และเป็นไปตามเป้าหมาย