ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไร้ความรับผิดชอบ 

สำนักงาน-ก.ล.ต.

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน นางสาวจินตนา ต้นงาม สังกัด บล. หยวนต้า เป็นเวลา 11 เดือน 15 วัน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไร้ความรับผิดชอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ลงทุน 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจาก บล. หยวนต้า และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2564 นางสาวจินตนาได้ตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง

โดยกำหนดชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และราคาให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าเพียงตอบรับการซื้อขายตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง และนางสาวจินตนาได้ยืนยันกับลูกค้าว่าจะซื้อขายให้ได้ผลกำไร โดยหากเกิดผลขาดทุน จะร่วมรับผิดชอบด้วย

               

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 15 ธันวาคม 2563 นางสาวจินตนายังให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือกับลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้า โดยนางสาวจินตนาโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดผลขาดทุนด้วย 

โดย ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจินตนาไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเห็นควรพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนางสาวจินตนาเป็นเวลา 13 เดือน 15 วัน 

ทั้งนี้ เนื่องจาก บล. หยวนต้า ได้ลงโทษห้ามนางสาวจินตนาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนไปแล้ว 2 เดือน จึงเหลือระยะเวลาการพักการให้ความเห็นชอบเป็นเวลา 11 เดือน 15 วัน แต่เนื่องจากระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบของนางสาวจินตนา มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของนางสาวจินตนาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จนครบกำหนด 11 เดือน 15 วัน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

ในการดำเนินการข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมประกอบการพิจารณาแล้วด้วย

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังและไม่มอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการให้บุคคลอื่นสั่งซื้อขายแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานหลักทรัพย์คงเหลือเป็นประจำ ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว