โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2,704 ราย

ราชกิจจานุเบกษา-ศาลล้มละลายกลาง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 2,704 ราย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 2,704 ราย ดังนี้

1. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก อำนาจ ยะกาวิน เป็น ร้อยตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

2. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก วิทยา หมัดสุสัน เป็น ร้อยตำรวจเอกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 256

3. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี การันต์ เลิศชะกิจ เป็น ร้อยตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561

4. ว่าที่ร้อยตำรวจโท ปวิช อุไรมาลย์ เป็น ร้อยตำรวจโทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

5. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ไชยา พรพึ่ง เป็น ร้อยตำรวจเอก

6. ว่าที่ร้อยตำรวจโท ประเสริฐ ศรีพันนา เป็น ร้อยตำรวจโท

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

7. ว่าที่พันตำรวจตรี ธีรเชษฐ์ น้อยหรุ่น เป็น พันตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562

8. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สมบูรณ์ ใจเมือง เป็น ร้อยตำรวจตรีตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2562

9. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ธีรกฤติ์ ท่วงที เป็น ร้อยตำรวจเอก

10. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก วิเชียร โปธาคำ เป็น ร้อยตำรวจเอก

เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่