OR จับมือ สคทช. ยกระดับพื้นที่สร้างอาชีพให้ชุมชนผลิตกาแฟยั่งยืน

OR จับมือ สคทช. ร่วมสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของ “เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน” นำร่องจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ คทช. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

นายดิษทัตเปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพผู้ผลิตกาแฟ ควบคู่กับการพัฒนาการแปรรูปเมล็ดกาแฟให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพด้วยระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้พื้นที่ คทช. เป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และต่อยอดขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

โดยจะเริ่มนำร่องจากพื้นที่ คทช. ในจังหวัดเชียงใหม่ และขยายผลสู่พื้นที่ คทช. ทั่วประเทศ ตามความเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้ประชาชนมีรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าผืนดิน คทช. โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ OR จะสนับสนุนด้านการตลาด โดย OR จะรับซื้อผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) ด้วยระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) จากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกาแฟของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ OR ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าแก่ผู้คนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ

Advertisment