เปิดผลสำรวจนิด้าโพล กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นตำรวจแค่ไหน ?

นิด้าโพล NIDA Poll ตำรวจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นตำรวจ กลุ่มตัวอย่างระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น ตำรวจจะทำงานเต็มที่ โปร่งใส ซื่อสัตย์ มองการบริหารตำรวจ ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนเชื่อมั่นตำรวจแค่ไหน?” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อตำรวจในด้านต่าง ๆ

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความเชื่อมั่นต่อตำรวจใน 4 ด้าน ดังนี้

ด้านการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และโปร่งใส

ผลสำรวจระบุว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30.09 ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่เลือกปฏิบัติ และกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 39.01 ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คล้อยตามอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

ด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวก

ผลสำรวจระบุว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 38.78 ค่อนข้างเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยเคลื่อนย้าย หรือซ่อมแซมรถเสีย นำผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และร้อยละ 38.93 ค่อนข้างเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.87 ระบุอีกว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น สถานีตำรวจให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือแนะนำทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 36.87 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 25.72 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 20.76 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก ร้อยละ 14.05 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย และร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล/ไม่ตอบ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 32.67 ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีบริการแจ้งความคืบหน้าในคดีแก่ผู้เสียหายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ด้านความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.57 ค่อนข้างเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานและดำเนินคดี และร้อยละ 33.36 ค่อนข้างเชื่อมั่นว่า ระบบในการรับแจ้งเหตุ และการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน

ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.72 ค่อนข้างเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงทางคดีและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และร้อยละ 31.91 ค่อนข้างเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าระงับเหตุการณ์อาชญากรรมได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 35.95 ไม่เชื่อมั่นเลยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถป้องกันและปราบปรามแหล่งอบายมุขหรือสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุม และยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารงานองค์กร

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30.77 ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่า องค์กรตำรวจมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร้อยละ 29.62 ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่า องค์กรตำรวจปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และร้อยละ 41.37 ไม่เชื่อมั่นเลยว่า ระบบการแต่งตั้งโยกย้ายในองค์กรตำรวจมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม