นิด้าโพลเผย ประชาชนหนุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เท่ากันทุกจังหวัด

นิด้าโพล NIDA Poll ค่าแรงขั้นต่ำ

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ การขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ ประชาชนส่วนใหญ่มองขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้าเหมาะสมแล้ว ชี้ค่าแรงขั้นต่ำ ควรขึ้นในอัตราเท่ากันทุกจังหวัด

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ” สำรวจระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้าภายใน 2 ปี พบว่า

 • ร้อยละ 48.93 ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว
 • ร้อยละ 28.63 ระบุว่า ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกกลุ่มไม่ว่าจะแรกเข้าหรือรับราชการมานานแล้ว
 • ร้อยละ 13.66 ระบุว่า ไม่ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการตอนนี้
 • ร้อยละ 3.74 ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป
 • ร้อยละ 3.51 ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป
 • ร้อยละ 1.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราเพิ่มขึ้น 2-16 บาท พบว่า

 • ร้อยละ 35.11 ระบุว่า ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด
 • ร้อยละ 28.40 ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป
 • ร้อยละ 28.32 ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว
 • ร้อยละ 6.18 ระบุว่า ไม่ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้
 • ร้อยละ 0.84 ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป
 • ร้อยละ 1.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ