โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” เป็นองคมนตรี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นายนุรักษ์ มาประณีต” อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองคมนตรี 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

รูปประกอบ ประวัติ นุรักษ์ มาประณีตทั้งนี้ นายนุรักษ์ เกิดเมื่อ 24 เมษายน 2492 จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เคยเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 8 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนรับตำแหน่งองคมนตรี คือเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2563ประกาศ แต่งตั้ง นุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ