ศาลสิงคโปร์ยกคำร้องแผนฟื้นฟูกิจการ Zipmex ประเทศไทย

Zipmex

Zipmex ประเทศไทย เข้ายื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง สิงคโปร์ ผลพิจารณาศาลให้ยกคำร้อง (ไม่รับคำร้อง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจาก บริษัท Zipmex ประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ประสบวิกฤตสภาพคล่องระงับการถอนเงินลูกค้ายืดเยื้อข้ามปีมาแล้ว ล่าสุดมีการทำกระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Business Restructuring) เพื่อให้ธุรกิจไปต่อ จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา

โดย บริษัท Zipmex ได้ประกาศแจ้งดังนี้

“บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาบริษัท นำโดยนายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ได้ดำเนินการจัดหาและเจรจากับนักลงทุนเพื่อพิจารณาการลงทุนในบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยปัญหาและความท้าทาย ตลอดจนสภาวการณ์ของตลาดทุนดิจิทัลที่บริษัทได้เผชิญอยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากกระบวนการจัดการที่เหมาะสม ในการนี้ บริษัทและนักลงทุนจึงมีความเห็นร่วมกันว่า กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Business Restructuring) เป็นกระบวนการที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจต่อไป

บริษัทจึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ (“คำร้องฯ”) ต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Business Restructuring) โดยกระบวนการดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถดำเนินการและให้บริการลูกค้าต่อไปได้ตามปกติ ในขณะที่บริษัทยังคงสามารถดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

บริษัทคาดการณ์ว่าระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาคำร้องฯ ตลอดจนการรับทราบผลการพิจารณาคำร้องฯ ดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคำร้องฯ โดยบริษัทได้เสนอให้มีการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท แกรนท์ ธอนตัน”) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท (“ผู้ทำแผน”) โดยหน้าที่ของผู้ทำแผนนั้น รวมถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และการให้ข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อลูกค้าทุกท่านในลำดับต่อไป

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นกระบวนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกระบวนการล้มละลาย โดยกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติ ในระหว่างการดำเนินการในการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจ อันจะทำให้โครงสร้างทางเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ดิจิทัลของท่านซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท (สินทรัพย์ในผลิตภัณฑ์ trade wallet) จะมิได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และท่านยังคงสามารถทำการฝาก ถอน และซื้อขายบนแพลตฟอร์มของบริษัทได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำ FAQ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลแก่ทุกท่านถึงสถานการณ์ของบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าว โดยท่านสามารถแจ้งคำถามผ่านทาง Customer Service ได้

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบต่อสินทรัพย์ในผลิตภัณฑ์ ZipUp+ ท่านยังคงติดตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ได้ผ่านอีเมล์และเว็บไซต์ https://zipmex.com/th/ ของบริษัท

หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ https://zipmex.com/th/  ของบริษัท ในลำดับต่อไป”

ล่าสุดมีประกาศว่า ผลการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง โดยมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท (ไม่รับคำร้อง)

โดยผลการพิจารณาไม่รับคำร้องจะไม่มีผลกระทบใด ๆ กับสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท (สินทรัพย์ในผลิตภัณฑ์ trade wallet) บริษัทจัดเก็บสินทรัพย์ดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และยังคงสามารถทำการฝาก ถอน และซื้อขายบนแพลตฟอร์มของบริษัทได้ตามปกติ