เปิดสถิติ เรื่องร้องเรียนก่อนหลัง ควบรวม “ทรู-ดีแทค”

ทรู-ดีแทค
ภาพ : pexels.com

สำนักงาน กสทช.เผยตัวเลขเรื่องร้องเรียนเปรียบเทียบระหว่างก่อน-หลัง ควบรวมกิจการ “ทรู-ดีแทค” เครื่องคุณภาพสัญญาณมีแค่ 17 เรื่อง

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดเผยสถิตเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่ก่อนและหลังควบรวมกิจการบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (Dtac)

จากสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏตามสื่อมวลชนระบุว่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติเรื่องร้องเรียนก่อนการรวมธุรกิจ (ระหว่างเดือนมกราคม-4 สิงหาคม 2566 (7 เดือน) มีเรื่องร้องเรียนของทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (Dtac) จำนวนทั้งสิ้น 944 เรื่อง เป็นของ True จํานวน 637 เรื่อง

Dtac จํานวน 307 เรื่อง และภายหลังรวมธุรกิจ นับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 (4 เดือน) มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 836 เรื่อง

1.บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด True

คำร้องที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 433 เรื่อง
รับเป็นเรื่องร้องเรียน 204 เรื่อง

2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด Dtac

คำร้องที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 137 เรื่อง
รับเป็นเรื่องร้องเรียน 170 เรื่อง

3.บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด True-Dtac

คำร้องที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 659 เรื่อง
รับเป็นเรื่องร้องเรียน 177 เรื่อง

หมายเหตุ-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่แสดงเป็นการนับจากวันที่สำนักงาน กสทช.ได้รับคำร้อง ซึ่งอาจมีบางเรื่องที่ผู้ร้องเรียน ประสบปัญหาก่อนการรวมธุรกิจ

ทั้งนี้ หากพิจารณาค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559 พบว่าค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียนมีอัตราลดลง

โดยก่อนการรวมธุรกิจ (ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566) ของทั้ง 2 บริษัท มีอัตราค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียนเดือนละ 53.42 เรื่อง/เดือน และภายหลังที่มีการรวมธุรกิจเป็นบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True-Dtac) มีอัตราค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียนเดือนละ 44.25 เรื่อง/เดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนจําแนกตามประเด็นปัญหา

โดยคำร้องที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True-Dtac) ภายหลังการควบรวม (4 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2566) จำนวน 659 เรื่อง สามารถแยกตามกลุ่มลักษณะปัญหา เรียงตามลำดับได้ดังนี้

1.ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับข้อความสั้น (SMS)

จำนวน 220 เรื่อง

2.มาตรฐานการให้บริการ

จำนวน 207 เรื่อง

3.การคิดค่าบริการผิดพลาด
จำนวน 152 เรื่อง

4.คุณภาพสัญญาณ (QoS)
จำนวน 17 เรื่อง

5.สิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
จำนวน 13 เรื่อง

6.การยกเลิกบริการ
จำนวน 50 เรื่อง

รายงานสำนักงาน กสทช.ระบุด้วยว่า สถิติเรื่องร้องเรียนเปรียบเทียบระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการและจำนวนเรื่องเรียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เปรียบเทียบระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการกับจำนวนผู้ร้องเรียน พบว่า ภายหลังอัตราส่วนของจำนวนผู้ร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้บริการมีอัตราลดลงมากกว่าร้อยละ 47