กสทช. เล็งปลดล็อกมือถือใช้บริการดิจิทัลของรัฐฟรี-อัพเกรด USO net

ประธาน กสทช. เดินหน้าผลักดัน 9 นโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนงานสำนักงาน กสทช. ปี 2567 เพิ่มผู้ให้บริการ MVNO 7 ราย อัพเกรด USO Net เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของรัฐ พัฒนา Traffy Fondue ส่งเสริมผู้พิการ ลดความเหลื่อมล้ำด้านอุปกรณ์ 

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่าในปี 2567 มีเรื่องเร่งด่วนที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ต้องดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงเร่งผลักดันให้เกิดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค

“นโยบายที่ให้สำนักงาน กสทช. ในปี 2567 ผมคิดว่าทุกคนต้องมุ่งมั่นทำงานให้กับประชาชนมากกว่านี้ ในฐานะหน่วยงานกำกับผมอยากเห็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่จริงจังทั้งเรื่องค่าบริการโทรคมนาคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกกลุ่ม รวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนโดยมีสำนักงาน กสทช. เข้าไปมีส่วนร่วมให้มากขึ้น” ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ กล่าว

โดยเบื้องต้นได้มอบหมาย 9 นโยบาย ได้แก่

1.เร่งดำเนินการนโยบายหนึ่งภาคหนึ่งผู้ให้บริการ MVNOs ภายในปี 2569 โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มผู้แข่งขันในตลาดอย่างน้อย 7 ราย เพื่อเพิ่มทางเลือกและการให้บริการกับประชาชน ขณะเดียวกันส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์ม MVNA/MVNE ที่เชื่อมต่อง่าย ลดอัตราอัตราค่าบริการภายในภูมิภาคให้ถูกลงอย่างน้อย 20% จากแผนส่งเสริมการขายที่ถูกที่สุดของผู้ให้บริการระดับชาติ (national carrier) อัตราค่าบริการนอกพื้นที่ และค่าธรรมเนียมระหว่างภูมิภาค (inter-regional charge) ที่แตกต่าง เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพของภาคนั้น ๆ โดยมีเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ผู้บริการระดับชาติที่เป็นเจ้าของโครงข่ายถือหุ้นในบริษัทผู้ให้บริการระดับภูมิภาค (regional carrier) เกิน 25%

2.พัฒนา USO net เป็นศูนย์บริการดิจิทัล วันสต็อป ของรัฐ (Government Digital Service Market and Streaming Center) ภายในปี 2569 โดยยกระดับศูนย์ USO ให้เป็นศูนย์บริการประชาชนสำหรับการบริการดิจิทัล ของภาครัฐ ด้วยบริการอื่น ๆ เช่น Telemedicine สำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน คิวทำพาสปอร์ต และอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่าย

3.ออกระเบียบตามมาตรา 57 วรรค 2 ให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลของคนไทยสามารถเข้าถึง บริการดิจิทัลของรัฐฟรี เช่น ใบขับขี่ หมอพร้อม digital wallet และ mobile id เป็นต้น โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ

4.ดำเนินการสร้างระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมกับระบบการสั่งการของรัฐบาล

5.จัดทำ National Single Number 191 เบอร์เดียวแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทั่วไทย เป็นการใช้เบอร์ฉุกเฉินเดียวกับรัฐบาล

6.พัฒนาระบบ Traffy Fondue แจ้งบริการของสำนักงาน กสทช. และเหตุด่วนเหตุร้ายทางไซเบอร์ โดยจะปรับปรุงระบบการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการแจ้งเหตุ ผ่านการนำนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้ให้ทุนเข้าหลอมรวมกัน เพื่อรองรับการบริการประชาชน

7.ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงของผู้พิการทางสายตาและเสียง

8.ทำให้ศูนย์ USO net เป็นศูนย์ช่วยเหลือคนพิการในการเข้าถึงบริการดิจิทัล


9.ส่งเสริมให้ศูนย์ USO เป็นศูนย์กลาง e-commerce ชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านอุปกรณ์