ขอนแก่น แจ้งเตือน 7 สถานี “แม่น้ำชี” ระดับน้ำมากถึงขั้นวิกฤต

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 “ขอนแก่น” แจ้งเตือน 7 สถานี “แม่น้ำชี” อยู่ในระดับ “วิกฤตน้ำมาก”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อยู่ใน ”ระดับวิกฤตน้ำมาก” จำนวน 7 สถานี ได้แก่

1.สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ระดับตลิ่ง 8.00 เมตร) ระดับน้ำ 8.12 เมตร ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.12 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.12 เมตร

2.สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านกุดเวียน ตำบลส้มป่อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ระดับตลิ่ง 10.50 เมตร) ระดับน้ำ 10.66 เมตร ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.16 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.08 เมตร

3.สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านท่าฉาง ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (ระดับตลิ่ง 11.80 เมตร) ระดับน้ำ 13.72 เมตร ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 1.92 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.08 เมตร

Advertisment

4.สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านโจด ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (ระดับตลิ่ง 12.60 เมตร) ระดับน้ำ 13.28 เมตร ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.68 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.07 เมตร

5.สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ระดับตลิ่ง 11.00 เมตร) ระดับน้ำ 13.02 เมตร ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 2.02 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.21 เมตร

6.สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านเหล่านกชุม ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ระดับตลิ่ง 8.00 เมตร) ระดับน้ำ 9.35 เมตร ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 1.35 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.15 เมตร

7.สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านกอก ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ระดับตลิ่ง 10.90 เมตร) ระดับน้ำ 12.04 เมตร ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 1.14 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 1.08 เมตร

Advertisment

สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อยู่ใน ”ระดับแจ้งเตือนน้ำมาก” จำนวน 5 สถานี ได้แก่

1) สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ระดับตลิ่ง 9.80 เมตร ระดับน้ำ 8.96 เมตร ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.84 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.29 เมตร

2) สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านท่าแห่ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับตลิ่ง 13.00 เมตร ระดับน้ำ 12.35 เมตร ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.65 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.25 เมตร

3) สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่มหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระดับตลิ่ง 9.80 เมตร ระดับน้ำ 9.35 เมตร ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.45 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.03 เมตร

4) สถานีอุทกวิทยาลำน้ำเชิญที่บ้านท่าเดื่อ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระดับตลิ่ง 5.80 เมตร ระดับน้ำ 5.21 เมตร ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.59 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.34 เมตร

5) สถานีอุทกวิทยาน้ำพรมที่บ้านพรมใต้ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระดับตลิ่ง 5.20 เมตร ระดับน้ำ 4.40 เมตร ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.80 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 64) 0.10 เมตร