ห้ามขาย เหล้า-เบียร์ ออนไลน์ ดีเดย์ วันนี้ (7 ธ.ค.)

ห้ามขายเหล้าเบียร์ออนไลน์
ภาพจาก Pixabay

ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ มีผลตั้งแต่วันนี้ (7 ธ.ค.63) เป็นต้นไป 

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการและร้านค้าบางส่วนใช้ช่องทางในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น ทำให้ยากต่อการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องวันเวลาสถานที่และบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความจำเป็นในการออกประกาศเพื่อกำหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา30(6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรงหรือเป็นการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะการเชิญชวนให้ซื้อ การเสนอขายหรือขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรงด้วยการตลาดหรือบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขายและผู้บริโภคซื้อขายได้โดยไม่ต้องพบกัน

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีการซื้อขายและการชำระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Advertisment

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และจะมีผลบังคับวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

หากมีการละเมิดกฎหมาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisment

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางสมาคมคราฟต์เบียร์แห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับกฏหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะการขายทาง อิเล็กทรอนิกส์ พศ. 2563 คัดค้าน ประกาศฉบับดังกล่าว เสนอถึง นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยนายอาทิตย์ ศิวะหรรษาพันธ์ ผู้ประสานงานสมาคมคราฟต์เบียร์แห่งประเทศไทย ระบุว่า เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้จัดการประชุมชี้แจงใน หัวข้อ กฎหมายห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยมีการเชิญกลุ่มผู้ประกอบการคราฟต์เบียร์ไปร่วมรับฟังด้วยนั้น

ทางสมาคมคราฟต์เบียร์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมีที่มาไม่ ชอบธรรม เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ ไม่เคยผ่านการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างเลย

ทางสมาคมได้แสดงความกังวลใจกับกฏหมายฉบับนี้และได้ทําการร้องเรียนผ่านปลัดกระทรวง สาธารณสุข, ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์ดํารงธรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปในช่วงเดือนกรกฏาคม เพื่อขอให้มีการทบทวน และหารือกับผู้ประกอบการก่อน แต่ทางสํานักงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้มีความใส่ใจต่อประชาชน และทําการผลักดันกฎหมายนี้ออกมาในที่สุด ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจเป็นจํานวนมากกฎหมาย ห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้สร้างความเสียหายกับ

ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นอย่างมาก เพราะคราฟต์เบียร์เป็นสินค้าที่มีช่องทางจัดจําหน่ายจํากัดการห้ามซื้อขายทางออนไลน์ จึงเป็นเหมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ เป็นการกีดกันทางการค้าเป็นการทําลายธุรกิจขนาดเล็ก เป็นการทําร้ายประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริตโดยเอาการอ้างศีล
ธรรมมาบังหน้า

สําหรับประเด็นข้อโต้แย้งที่ทางหน่วยงานราชการมักอ้างเสมอว่า เป็นการปกป้องเยาวชนจากการเข้าถึงสินค้าแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์นั้น ทางเราขอชี้แจงว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยมีขั้นตอนการตรวจสอบอายุผู้ซื้อ สามารถทําการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ สามารถทําการตรวจสอบ ชื่อ-อายุของผู้รับปลายทางให้ตรงตามกฎหมายได้ จึงเป็นการป้องกันเยาวชนในการเข้าถึงสินค้าอยู่แล้ว และยังไม่รวมถึงโครงสร้างอื่นๆเช่น โครงสร้างทางราคา ที่คราฟต์เบียร์เป็นสินค้าที่มีราคาสูง ทําให้เยาวชนไม่สามารถเข้าถึงได้

การออกกฎหมายโดยผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในการทําธุรกิจ ได้นํามาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนและมีผลกระทบเป็นวงกว้าง เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจํานวนมากเราจึงขอแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งอันไม่ชอบธรรมนี้ และได้ทําประสานงานกับผู้ประกอบ การบางรายในการตัดสินใจดําเนินการทางกฏหมายเพื่อปกป้องธุรกิจของตนแล้ว