ครม.ไฟเขียว MOU จัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากร

ทิพานัน ศิริชนะ
Photo : www.thaigov.go.th

ครม. MOU จัดตั้ง “สถาบันวิทยาการศุลกากร” ยกระดับบทบาท กรมศุลฯไทยบนเวทีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เกี่ยวกับการจัดทําบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากร เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (World Customer Organization (WCO) Regional Training Center : RTC) ระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก

เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (บันทึกความเข้าใจฯ) และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย ให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

สำหรับสาระสำคัญ เป็นการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกโดยใช้อาคารศูนย์ฝึกอบรมและอาคารที่พักพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในภายในสถาบันวิทยาการศุลกากรเพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านศุลกากรของบุคลากรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลก ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

โดยที่ประชุม WCO Asia Pacific Regional Heads of Customs Administrations Conference ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีมติรับรองการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งถือเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกลำดับที่ 9 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

น.ส.ทิพานันกล่าวอีกว่า ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวมีจำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ประมาณ 500 คน รวมถึงมีอาคารพักอาศัยสำหรับผู้เข้าอบรม ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรจากหน่วยงานศุลกากรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้รับการทาบทามจากผู้แทนองค์การศุลกากรโลกในการเป็นเจ้าภาพ Meeting of Heads of the WCO Asia / Pacific Regional Training Centers ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาค ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งหมดนี้ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาค จะสามารถเริ่มต้นได้เมื่อเสร็จสิ้นการลงนามบันทึกความเข้าใจอย่างเป็นทางการ