มีผลแล้ว “ประยุทธ์” ตั้ง “บิ๊กเล็ก” นั่ง ผอ.ศบค.ส่วนหน้า แก้โควิดชายแดนใต้

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งนายกฯจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด จังหวัดชายแดนใต้ ตั้ง “พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์” เป็น ผอ.ศบค.ส่วนหน้า

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในคำสั่งนี้ ระบุว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 2 ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (เรียกโดยย่อว่า “ศบค.ส่วนหน้า”) มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ