เปิดใจปลัดมหาดไทย หลังพบปะ UN และ EU ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เปิดใจ

เปิดใจปลัดมหาดไทย หลังพบปะ UN และ EU ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมมุ่งมั่นแก้ปัญหาคนไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย SDGs

“กระทรวงมหาดไทยยินดีทุกครั้งที่ทาง UN ได้กรุณาให้เกียรติเพื่อที่จะให้เราเป็น partner ที่ดีในการดูแลโลกใบนี้ ในการช่วยขับเคลื่อนทำให้พี่น้องประชาชนในประเทศของเราเป็นสมาชิกที่ดีของโลก แล้วก็ในขณะเดียวกันได้มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDGs Localization) ที่ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

นายสุทธิพงษ์ ระบุว่าในนามของคนไทยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด จะทำให้ทาง UN และ EU ซึ่งมีตัวแทนคือคุณซารา เรโซอากลี รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำราชอาณาจักรไทย และคุณเรโน เมแยร์ ผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้มั่นใจได้ว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันในการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเราก็จะขอทำทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งคำมั่นสัญญานี้ ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้ MOU ที่ UN ไปแล้ว และเราก็นำไปปฏิบัติในทันที ตามที่เราได้ให้คำมั่นสัญญาว่า 1 จังหวัด 1 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความเท่าเทียม เพื่อโลกที่ดี เพื่อชีวิตที่ดี

ที่ผ่านมาทั่วทั้งโลกทุกทวีปรวมถึงประเทศไทยล้วนเผชิญกับวิกฤตที่หลากหลาย ยิ่งทำให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พวกเราจะช่วยกัน Change for Good ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรา  ซึ่งองคาพยพการทำงานของพวกเราชาวมหาดไทย มีจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น มีทั้ง bottom up มีทั้ง top-down อยู่ในเวลาเดียวกัน สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน

Advertisement

กระทรวงมหาดไทยยินดีทุกครั้งที่ทาง UN ได้กรุณาให้เกียรติเพื่อที่จะให้เราเป็น partner ที่ดีในการดูแลโลกใบนี้ ในการช่วยขับเคลื่อนทำให้พี่น้องประชาชนในประเทศของเราเป็นสมาชิกที่ดีของโลก แล้วก็ในขณะเดียวกันได้มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 

กระทรวงมหาดไทยหรือระบบราชการของประเทศนี้ถูกออกแบบให้กระทรวงมหาดไทย ให้คนมหาดไทย เป็นโซ่ข้อกลางระหว่างของทุกกระทรวงกับท่านผู้นำท้องถิ่น อันประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ อันประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นโซ่ข้อกลางระหว่างราชการกับพี่น้องประชาชน การที่จะทำให้ทุกคนเป็น partner ที่ดีในการดูแลครอบครัว ดูแลชุมชน ดูแลสังคม ให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อของ UN ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้มอบให้เราทั้ง 17 ข้อ แต่ผมได้บอกผู้บริหาร UN ประจำประเทศไทยว่าเราขอทำทั้ง 17 ข้อ โดยที่ไม่ต้องมาสั่งมอบหมายให้เราทำ เพราะเราตระหนักว่าทุกข้อมีความสำคัญ เกื้อหนุน เกื้อกูลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และช่วยทำให้โลกของเราเป็นโลกที่สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน ช่วยทำให้ลูกหลานของเราในอนาคตได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ผลที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรม ที่เราได้ทำมาแล้ว และเราก็ยังทำอยู่ แล้วก็จะทำต่อไป คือการที่รัฐบาลเคยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเรามีข้อมูลที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งข้อมูล TPMAP มาให้เราว่ามี 600,000 กว่าครอบครัวกับ 1,000,000 ปัญหา พวกเราทุกคนทำงานร่วมกับชาวบ้านมาใน 76 จังหวัด

ภายใต้หลักที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราก็ขออนุญาตให้ทางท่านนายอำเภอ 878 อำเภอ ทำการสำรวจตรวจสอบ เราพบว่าคนที่มีปัญหามีมากถึง 4.18 ล้านครัวเรือน มีถึง 10 ล้านกว่าปัญหาที่ค้นพบ รัฐบาลมอบให้เรา 6 แสนครัวเรือน เราทำ 4 ล้านครัวเรือน ทาง UN ขอ ให้เรานำร่อง 15 จังหวัด เราขอทำ 76 จังหวัด และเราก็ทำจริง ๆ เราพบว่ามีปัญหาที่อยู่อาศัย มีคนกว่า 2.1 แสนครัวเรือนไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีบ้าน เป็น homeless ตอนนี้เราช่วยกันสร้างบ้านให้กับคนเหล่านั้นได้ 1.85 แสนกว่าครัวเรือน เราก็ทำต่อ เรามีครัวเรือนที่บ้านชำรุดทรุดโทรมคนมีฐานะยากจน 3.5 แสนกว่าครัวเรือน เราช่วยกันซ่อมแซมหลังคา 3.14 แสนครัวเรือน เหลือประมาณ 3 หมื่นอยู่ระหว่างดำเนินการ

Advertisement

เราพบว่าบ้านเรือนที่ไม่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่ประเทศนี้เคยประกาศว่าเรามีส้วมครบ 100% เมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมา แต่พอเราไปสำรวจจริง ๆ เราพบว่า มีถึง 2.11 แสนกว่าครัวเรือน ซึ่งเราได้แก้ไขจนเหลืออีกประมาณ 20,000 ครัวเรือน เราพบว่าผู้คนมีปัญหาเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ไม่มีน้ำดื่มอย่างเพียงพอ ไม่มีน้ำดื่มที่สะอาด 495,000 กว่าครัวเรือน ปัจจุบันเหลือประมาณ 60,000 ครัวเรือนที่อยู่ระหว่างเราพยายามช่วยเหลือเพื่อไม่ทิ้งเขาไว้ข้างหลัง

เราพบว่ามีผู้สูงอายุถูกทิ้งไว้ที่บ้าน ขาดคนดูแล มากถึง 238,000 กว่าครอบครัว ตอนนี้เราแก้ไขได้ 211,000 กว่าครอบครัว ในส่วนที่เราแก้ไขได้ อยากจะกราบเรียนว่า เพราะคนในท้องถิ่น คนในชุมชน คนในสังคมช่วยเหลือกัน ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดของท่านนายอำเภอทุกอำเภอทั้ง 878 อำเภอ ที่เล่ามาเป็นเหมือนยาฝรั่ง อันนี้เป็นคำพังเพยของคนไทย ก็คือสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้หมดไป แต่ภารกิจหน้าที่ยังไม่หมด ภารกิจหน้าที่ที่จะไปเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนให้ลุกขึ้นมาดูแลตนเองอย่างยั่งยืน ยังจำเป็นต้องทำต่อ เพราะฉะนั้นผมจึงดีใจทุกครั้งที่ทาง UN เชิญ ทำให้เราตื่นตัวและกระตือรือร้นในการที่จะเอาใจใส่ ในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ไปทำหน้าที่พัฒนาอย่างยั่งยืน เรามีองคาพยพที่วางไว้ในทุกระดับ เรามีภาคีเครือข่าย ทุกสาขาอาชีพ พี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนา สื่อมวลชน ฯลฯ

บัดนี้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนเริ่มผลิดอกออกผล ภายใต้บริบทของสังคมไทยที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ นับเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนไปร่วมกับพี่น้องประชาชนด้วยการให้พวกเราน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGs ทั้ง 17 ข้อ ไปสู่พี่น้องประชาชน

ผมอยากให้มั่นใจว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราขอทำทุกจังหวัด เราขอทำทุกเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะยังไม่พอใจ จนกว่าจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน พวกเราทุกคน ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ กำนัน ทั้ง 7,255 คน ผู้ใหญ่บ้าน เกือบ 80,000 คน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,800 กว่าคนทั่วประเทศ จะดำเนินการตามเป้าหมายอย่างจริงจังในพื้นที่โดยยึดหลักการทำงาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราสามารถไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 76 จังหวัด ตามเจตนารมณ์ 1 จังหวัด 1 คำมั่นสัญญาเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน เพื่อความเท่าเทียมของทุกคน เพื่อโอกาสที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินนี้ สุดท้ายนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณทาง UN และ EU ที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มั่นใจ ว่าเราไม่ได้เดินไปตามลำพัง เรามีมิตรสหายผู้มีอุดมการณ์สอดคล้องต้องกันกับพวกเราทุกคน