พช. ชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สร้างโอกาสสินค้า OTOP สู่สากล

พช. ชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สร้างโอกาสสินค้า OTOP สู่สากล

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG เสริมสร้างโอกาสสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่ตลาดสากล ผ่านกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประจำปี 2566  หวังเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ประกอบการในชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถออกสู่ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ทางออนไลน์ผ่านระบบซูม  โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ที่ได้รับการคัดสรร ระดับ 4 – 5 ดาว ในปี 2565 จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์  พร้อมด้วยนางสาวณัฐนิช อินทสระผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 76 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า  กรมการพัฒนาชุมชนได้นำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแกนหลักในการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในตลาดสากล ซึ่งในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญ  เพื่อขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงด้านการแข่งขันให้ง่ายต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ที่นานาประเทศกำลังให้ความสำคัญ

นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า  การสนับสนุนสินค้า OTOP ทั้ง 100 ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมุ่งพัฒนาให้เกิดความเป็น THE NEXT LEVEL มิติใหม่สุดล้ำ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์  ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต โดยต่อยอดจากวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น ใส่ใจเรื่องของสารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับ มีสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP และสามารถจำหน่ายได้หลากหลายช่องทาง นำไปสู่การสร้างรายได้ในระยะยาว เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ได้ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค OTOP Premium 2023 Next Level

Facebook :  https://www.facebook.com/otoppremium2023